Compania One United Properties încheie un contract de Market Maker cu BRK Financial Group pentru creșterea lichidității

Bucuresti - 10 august 2021 -

-La o lună de la debutul companiei pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), One United Properties va beneficia de serviciile de Market Maker al emitentului oferite de către BRK Financial Group.


Compania One United Properties (simbol bursier ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, va beneficia începând cu data de 11 august 2021 de serviciile de Market Making ale emitentului oferite de BRK Financial Group, unul dintre cei mai activi brokeri pe segmentul de produse structurate tranzacționate la Bursa de Valori București. One United Properties s-a listat pe Piața Principală a BVB pe 12 iulie anul acesta, după ce a încheiat cu succes prima ofertă publică inițială primară de acțiuni din șapte ani, prin care compania a atras 260 de milioane de lei de la investitorii activi în piața de capital, devenind a treia cea mai mare companie antreprenorială românească listată la Bursa de Valori București.


„One United Properties este astăzi cea mai mare companie imobiliară listată la Bursa de Valori București. Ne aflăm la un nou început de drum și suntem încrezători în perspectivele de creștere, având în vedere cererea neadresată pentru produse sustenabile și de calitate, momentul foarte bun al sectorului imobiliar, dar și climatul macroeconomic favorabil. Am debutat la Bursa de Valori București în prima lună de tranzacționare cu a doua cea mai bună lichiditate dintre toate companiile listate și ne dorim în continuare să prioritizăm lichiditatea acțiunilor companiei, motiv pentru care am decis să implementăm alături de BRK programul de Market Making, care credem că ne va ajuta să ne consolidăm și mai mult poziția pe piața de capital”, declară Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.


„Felicităm One United Properties pentru deschiderea față de piața de capital și față de investitori pe care o manifestă și le mulțumim că ne-au ales ca parteneri în cadrul programului Market Makerul Emitentului. Prin includerea One United Properties în portofoliul de clienți pentru care prestăm serviciul Market Makingul Emitentului marcăm două borne importante: pe de-o parte depășim 10 miliarde de lei capitalizarea cumulată a clienților pentru care asigurăm susținerea lichidității, iar pe de altă parte One United Properties devine clientul cu cea mai mare capitalizare pentru care prestăm acest serviciu. Am calibrat un pachet de cotare foarte competitiv (echivalentul a minimum 60.000 euro în BID și 60.000 în ASK) la un spread de aproximativ 1,5% și astfel sperăm să contribuim la o lichiditate susținută a acțiunilor ONE. După cum bine știm, lichiditatea este criteriul principal pentru includerea și alocarea ponderilor, atât în cadrul indicilor locali, cât și în cadrul indicilor internaționali, cum ar fi  indicii Piețelor Emergente, potrivit clasificării furnizorului global de indici FTSE Russell si sperăm să vedem acțiunile ONE cât mai curând atât în indicii publicați de BVB, cât și în indicii FTSE Russell”, a declarat Monica Ivan, Director General, BRK Financial Group.


Parametrii specifici aplicabili activității de Market Makerul Emitentului (MME) efectuată de BRK Financial Group pentru acțiunile ONE United Properties sunt disponibili aici.


Market Makerul Emitentului (MME) este participantul la sistemul de tranzacționare al BVB care și-a asumat rolul de a susține lichiditatea unui instrument financiar, în baza unui contract încheiat cu emitentul instrumentelor financiare respective, precum și cu BVB. Mai multe informații cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME pot fi consultate aici.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE


BRK Financial Group a fost înființată ca societate pe acțiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din Romania. Cu o experiență vastă pe piața de capital, totodată fiind prima și până în prezent singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria premium (simbol: BRK). Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate. Managementul consideră ca fiind importante proiectele de viitor, în tripla calitate a BRK, de firmă de investiții, de intermediar și de emitent. 

One United Properties concludes a Market Maker contract with BRK Financial Group to increase liquidity

-One month after the company's debut on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange (BVB), One United Properties will benefit from the issuer's Market Maker services offered by BRK Financial Group.


Starting with August 11, 2021, One United Properties (stock symbol ONE), a leading real estate developer of green residential, office and mixed-use real estate projects in Bucharest, will benefit from the issuer's Market Making services offered by BRK Financial Group, one of the most active brokers in the segment of structured products traded on the Bucharest Stock Exchange. One United Properties was listed on BVB's Main Market this year on July 12, after successfully concluding the first IPO in seven years, through which the company attracted RON 260 million from active investors in the capital market, thus becoming the third largest Romanian entrepreneurial company listed on the Bucharest Stock Exchange.


"One United Properties is today the largest real estate company listed on the Bucharest Stock Exchange. This is a new beginning, and we are confident in the growth prospects for our company, given the unaddressed demand for sustainable and quality products, the very good moment of the real estate sector, but also the favourable macroeconomic climate. We debuted on the Bucharest Stock Exchange in the first month of trading with the second-best liquidity among all listed companies and we continue to prioritize the liquidity of the company's shares, which is why we decided to implement together with BRK the Market Making program, which we believe will help us to further strengthen our position on the capital market", says Victor Căpitanu, co-founder of One United Properties.


"We congratulate One United Properties for its openness to the capital market and to the investors and we thank them for choosing us as partners within the Issuer's Market Maker program. By including One United Properties in the portfolio of clients for which we provide the Issuer's Market Making service, we mark two important milestones: on the one hand we exceed RON 10 billion the cumulative capitalization of clients for which we ensure liquidity support, and on the other hand One United Properties becomes the customer with the largest capitalization for which we provide this service. We have calibrated a very competitive listing package (the equivalent of at least EUR 60,000 in IDB and 60,000 in ASK) to a spread of about 1.5% and thus we hope to contribute to a sustained liquidity of ONE shares. As we well know, liquidity is the main criterion for including and allocating weights, both in local and international indices, such as Emerging Markets indices, according to the classification of global index provider FTSE Russell and we hope to see ONE shares as rather both in the indices published by BVB and in the FTSE Russell indices”, said Monica Ivan, General Manager BRK Financial Group.


The specific parameters applicable to the Issuer's Market Maker activity performed by BRK Financial Group for One United Properties shares are available here.


The Issuer's Market Maker is the participant in BVB's trading system that has assumed the role of supporting the liquidity of a financial instrument, based on a contract concluded with the issuer of the respective financial instruments, as well as with BVB. More information on the general framework applicable to the MME program can be found here.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed use and office real estate, in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.


BRK Financial Group was established as a joint stock company on October 26, 1994, being one of the largest brokerage companies in Romania. With a vast experience on the capital market, at the same time being the first, and so far, the only financial investment services company listed on the Bucharest Stock Exchange, premium category (symbol: BRK).


The basic activity of BRK Financial Group is structured on two business directions, respectively the intermediation segment and the trading segment. On the trading segment, the company operates transactions on its own account, market-making operations, and operations with structured products, and on the intermediation segment, the company operates customer transactions, respectively corporate operations. The management considers as important the future projects, in the triple quality of BRK, of investment company, intermediary and issuer.


Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Market Maker  BRK Financial Group  Victor Căpitanu  Monica Ivan 

Imagini

Compania One United Properties încheie un contract de Market Maker cu BRK Financial Group pentru creșterea lichidității

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.