One United Properties își dublează profitul brut ajungând la 479,5 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2022, raportat la o cifră de afaceri de 908,8 milioane de lei

11 noiembrie 2022, 11.47 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 11 noiembrie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, raportează o cifră de afaceri consolidată de 908,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2022, în creștere cu 45% față de aceeași perioadă a anului 2021. Profitul brut s-a dublat față de anul trecut, ajungând la 479,5 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 120%, la 421,1 milioane de lei. Grupul a investit continuu în anul 2022 în piața imobiliară românească, menținând în același timp o poziție de numerar solidă de 694,7 milioane de lei, in creștere cu 37% față de începutul anului. La 30 septembrie 2022, indicatorul de îndatorare brut (loan-to-value) era de 31%.


„Cel de-al treilea trimestru al anului a adus o nouă serie de creșteri semnificative la nivel de venituri pentru One United Properties, pe fondul demarării vânzărilor la noile dezvoltări autorizate, One Herăstrău Vista și One Lake Club, precum și datorită vânzărilor continue pentru dezvoltările care vor fi livrate în anul 2023. Accesarea împrumutului pentru achiziția clădirii de birouri One Victoriei Plaza și a altor finanțări pentru diverse dezvoltări au condus la o ușoară creștere a indicatorului loan-to-value brut, la 31% în T3 2022. Cu toate acestea, menținem efectul de levier scăzut al Grupului în comparație cu alte companii similare din Europa. Cel mai important, datoria netă la T3 2022 este de 100 de milioane de lei, reprezentând doar 2,4% din activele contabile totale ale One United Properties, care se ridică la 4,1 miliarde de lei. Suntem încrezători că acești indicatori, care confirmă poziția solidă a afacerii noastre, sunt recunoscuți și de acționarii noștri, mai ales dacă analizăm din perspectiva evoluției prețului acțiunii ONE de la începutul anului și până în prezent, net superioara față de celelalte companii europene publice imobiliare. De asemenea, volatilitatea prețului unei acțiuni ONE este la un nivel mult mai redus comparativ cu acestea”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.


Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o majorare cu 15% a veniturilor din vânzarea proprietăților rezidențiale, care au ajuns la 597,7 milioane de lei în primele nouă luni 2022. Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 56% față de anul trecut, ajungând la 278,3 milioane de lei, datorită faptului că dezvoltările majore se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 47%, o apreciere de 12pp comparativ cu primele nouă luni din 2021.


În primele nouă luni din 2022, One United Properties a vândut 260 de apartamente cu o suprafață totală de 24.505 mp, 544 de locuri de parcare și alte tipuri de unități pentru o sumă totală de 103,8 milioane de euro. La 30 septembrie 2022, 83% din apartamentele în curs de dezvoltare erau vândute, incluzând One Lake Club Faza 2 și One Herăstrău Vista, cele mai noi dezvoltări disponibile pentru vânzare. Excluzând cele 258 de unități rezidențiale nou adăugate la vânzare în T3 2022, ponderea apartamentele pre-contractate se ridica la 89%. Sumele de încasat în baza contractelor încheiate cu clienții la 30 septembrie 2022 reprezintă 189 de milioane de euro până în 2024, dintre care 44 de milioane de euro în T4 2022, 135 de milioane de euro în 2023 și 10 milioane de euro în 2024.


„În T4 2022, au fost adăugate 1.759 de noi apartamente în portofoliul echipei de vânzări, ca urmare a primirii autorizațiilor pentru One Mamaia Nord 2, One High District, One Floreasca Towers, One Lake Club Faza 1 și a deciziei de a transforma una din cele două clădiri de birouri One North Gate în dezvoltarea rezidențiala One North Lofts, pentru care suntem în curs de obținere a autorizației de construire. Înainte de sfârșitul anului, estimăm că vom primi autorizația de construcție si pentru One Lake District, o noua comunitate One care va găzdui încă 2.000 de familii. Dosarul pentru obținerea autorizației pentru One Lake District a fost deja depus la autoritățile relevante și avem confirmarea că este 100% complet. Prin urmare, considerăm că problema temporară cu privire la stocul disponibil a fost rezolvată, iar în prezent ne axăm pe livrarea dezvoltărilor aproape finalizate, precum One Verdi Park și One Floreasca Vista, dar și pe accelerarea lucrărilor la noile dezvoltări autorizate, pentru care observăm o cerere tot mai ridicată”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.


Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri și diviziile de retail, au înregistrat o creștere semnificativă, de 30 de ori, ajungând la 41,7 milioane de lei. Această creștere a fost determinată de veniturile provenite de la chiriașii de la One Tower, clădire închiriată 100% la 30 septembrie 2022, One Cotroceni Park Faza 1, grad de închiriere de 83% la 30 septembrie 2022, dar care nu generează încă venituri integral, deoarece o mare parte a chiriașilor se află încă în faza de amenajare. Veniturile din chirii includ și veniturile generate de One Victoriei Plaza, clădire de birouri achiziționată în T3 2022 și închiriată 100%, precum și impactul rezultatelor generate de chiriile de la Bucur Obor, care sunt consolidate în cadrul diviziei de proprietăți comerciale. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere și mai semnificativă în T4 2022, datorită clădirilor One Victoriei Plaza și Eliade Tower, iar începând cu 2023 și datorită One Cotroceni Park Faza 1, care va începe să genereze chiria integrală, precum și odată cu începerea mutării chiriașilor în One Cotroceni Park Faza 2 (grad de pre-închiriere de 52%, dezvoltare încă nefinalizată).


În primele nouă luni din 2022, ONE a fost a 9-a cea mai tranzacționată acțiune din punct de vedere al lichidității absolute, înregistrând tranzacții de 175,4 milioane de lei și a 13-a după lichiditatea raportată la free-float. Capitalizarea bursieră la 30 septembrie 2022 a fost de 3,2 miliarde de lei, ceea ce face din One United Properties cea mai valoroasa companie antreprenorială listată la Bursa de Valori București. În primele nouă luni din 2022, o perioadă volatilă pentru piața de capital, acțiunile ONE au înregistrat o performanță mai bună decât indicele de referință BET, oferind un randament total de -8,7%, o performanță mai bună în comparație cu BET-TR (-10,5%), precum și cu principalii indici imobiliari (indicele EPRA -39,5%, indicele ELUK -37,8%, indicele SX86P -41,6%).


Începând cu data de 19 septembrie 2022, acțiunile One United Properties au fost avansate în cadrul FTSE Global Equity Index Series for Emerging Europe, trecând de la categoria small cap la cea mid-cap, reflectând creșterea capitalizării bursiere, precum și lichiditatea solidă a acțiunilor ONE.


One United Properties (BVB: ONE), the leading Romanian green developer of residential, mixed-use and office real estate, posts a consolidated turnover of 184.2 million euro in the first nine months of 2022, a 43% increase compared to the same period of 2021. The gross profit doubled year-on-year, reaching 97.2 million euro, while the bottom line increased 119%, to 85.3 million euro. The Group continued in 2022 investments in the Romanian real estate sector, maintaining at the same time a strong cash position of 140.4 million euro, a 37% increase since the beginning of the year. The gross loan-to-value indicator was 31% as of September 30th, 2022.


“The third quarter of the year brought another series of significant topline increases for One United Properties due to sales kickoff at newly permitted developments One Herastrau Vista and One Lake Club, as well as continued solid sales for the developments that will be delivered in 2023. The acquisition loan for office building One Victoriei Plaza and other drawdowns for various developments have slightly increased our gross loan-to-value ratio to 31% as of Q3 2022. Nonetheless, we are maintaining the low leverage of the Group compared with the European peers. Most notably, the net debt as of Q3 2022 equals 20.2 million euro, which is 2.4% of the total assets of One United Properties that stood at 830 million euro. We are confident that these indicators, pointing towards a strong position of our business, are also recognized by our shareholders, especially if we analyze from the perspective of the evolution of the ONE share price from the beginning of the year until now, clearly outperforming other European public real estate companies. Also, the price volatility of a ONE share is at a much lower level compared to the peers,” said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


The increase in turnover was supported by a 14% increase in revenues from residential property sales, which reached 121.1 million euro in the first nine months of 2022. The net income from residential property increased 55% year-on-year, reaching 56.4 million euro as most of the developments get closer to completion. This generated a 47% net margin, a 12pp appreciation compared to first nine months of 2021. 


In the first nine months of 2022, One United Properties sold 260 apartments with a total surface of 24,505 sqm and 544 parking spaces and other unit types for a total of 103.8 million euro. As of September 30th, 2022, 83% of available apartments were sold out, including at the newly launched One Lake Club Phase 2 and One Herastrau Vista. Excluding the 258 residential units from the two developments that were added to the sales portfolio in Q3 2022, the share of the contracted apartments amounted to 89%. Amounts to be received under contracts concluded with customers as of September 30th, 2022, are 189 million euro in additional cash by 2024, of which 44 million euro in Q4 2022, 135 million euro in 2023, and 10 million euro in 2024.


“In Q4 2022, 1,759 new apartment units were added to our sales team portfolio, following the receipt of the permits for One Mamaia Nord 2, One High District, One Floreasca Towers, phase 1 of One Lake Club, as well as the decision to reconvert an office building within One North Gate to residential development One North Lofts, currently pending the building permit. Before the yearend, we additionally estimate to receive the building permit for One Lake District, a new One community which will host 2,000 families. The file for permitting One Lake District is already with the relevant authorities, confirmed to be 100% complete. Consequently, we consider that the temporary issue with the stock availability has been resolved, and we are currently focused on delivering the almost finalized developments, such as One Verdi Park and One Floreasca Vista as well as accelerating the construction at the newly permitted developments, for which we see a growing demand,” said Andrei Diaconescu, co-CEO of One United Properties.


The rental income, which includes the income generated by the office as well as retail divisions, registered a 30-fold increase, reaching 8.4 million euro. The effect has been driven by the revenues coming from tenants at One Tower, which was leased out 100% as of September 30th, 2022, One Cotroceni Park Phase 1, leased out at 83% as of September 30th, 2022, however not yet generating full income since many tenants are still in the fit-out phase. It also includes revenues generated by One Victoriei Plaza, office asset acquired in Q3 2022 and 100% leased out, as well as the impact of rent generated by Bucur Obor, consolidated under the commercial division. The management estimates that the revenues from rental income will continue to grow quarter-on-quarter, bringing even more significant weight in Q4 2022, given the positive impact of One Victoriei Plaza and Eliade Tower, as well as starting from 2023, when One Cotroceni Park Phase 1 will start to generate the full lease as well as tenants will begin to move in One Cotroceni Park Phase 2 (currently pre-leased out at 52%, but not yet finalized).


In the first nine months of 2022, ONE was the 9th most traded stock in terms of absolute liquidity, registering trades of approximately 35.4 million euro and 13th by liquidity to free-float. As of September 30th, 2022, the company’s market capitalization was 653.2 million euro, making One United Properties the most valuable entrepreneurial company listed on the Bucharest Stock Exchange. In a volatile 9M 2022, ONE shares performed better than the benchmark index BET, delivering a total return of -8.7%, a better performance compared to BET-TR (-10.5%) as well as key European real estate indices (EPRA index -39.5%, ELUK index -37.8%, SX86P index -41.6%).


As of September 19th, 2022, One United Properties shares were upgraded within the FTSE Global Equity Index Series for Emerging Europe, moving from the small-cap to the mid-cap category, reflecting the increased market capitalization as well as the solid liquidity of ONE stock.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Cotroceni Park  One Floreasca Towers 

Imagini

One United Properties își dublează profitul brut ajungând la  479,5 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2022, raportat la o cifră de afaceri de 908,8 milioane de lei
One United Properties își dublează profitul brut ajungând la  479,5 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2022, raportat la o cifră de afaceri de 908,8 milioane de lei

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.