BAT Global Business Solutions își mută birourile în One Cotroceni Park

19 decembrie 2022, 10.53 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 19 decembrie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România anunță încheierea unui nou contract important pe segmentul office: Global Business Solutions (GBS), cel mai mare centru de shared services al grupului BAT și unul dintre cele șase la nivel global, își mută birourile din România în One Cotroceni Park, Faza 2.


Noile birouri ale BAT GBS, centrul de servicii care deservește, la nivel european și global, filialele BAT, vor ocupa o suprafață de 10.500 mp din faza a doua de dezvoltare a One Cotroceni Park. Complexul reprezintă una dintre cele mai moderne dezvoltări imobiliare din București, care beneficiază de precertificare LEED Platinum v4 ce atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și de certificare WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă. BAT GBS oferă servicii financiare, de resurse umane, IT și nu numai entităților grupului BAT, cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de peste 50%. BAT România are în prezent peste 3.000 de angajați în cele patru entități economice ale grupului – BAT Trading, entitatea comercială, BAT Investment – fabrica de producție de la Ploiești, și BAT GBS și BAT GBS Recruitment – centrele de shared services ale grupului – și generează peste 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție.


„One Cotroceni Park se conturează ca noul hub office al Bucureștiului, unde sunt deja prezente companii mari foarte cunoscute, cărora li se alătură acum un nume important. Faptul că o companie mare, de talie internațională, un actor important pe piața de servicii într-o industrie extrem de competitivă precum BAT GBS alege să își mute operațiunile în One Cotroceni Park demonstrează că, într-o perioadă cu multiple provocări, One United Properties este un jucător prezent și activ pe segmentul office. Oferim produse certificate, construite după cele mai moderne tehnologii, prietenoase cu mediul și cu chiriașii, care se pot bucura aici de facilități integrate care contribuie decisiv la retenție și adaugă valoare reală proceselor companiilor din parc”, a declarat Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


Suntem încântați de noile noastre birouri, care încurajează diverse modalități de a inova și de a lucra împreună, prin spații pentru colaborare și interacțiuni creative – un aspect important pentru centrul nostru global de servicii integrate (BAT GBS România). Noile birouri vor fi structurate astfel încât să faciliteze experiențe hibride de conectare și muncă, prin tehnologii noi și design al spațiului care sprijină interactivitatea. Am ales această locație pentru a oferi angajaților BAT GBS România o experiență care să-i invite să vină la birou, să colaboreze și să se bucure de momente speciale, alături de colegi. Noua locație ne permite, de asemenea, să avansăm în obiectivele noastre de sustenabilitate, datorită diverselor facilități ale complexului One Cotroceni, axate pe ESG – un aspect pe care îl susțin și care e foarte important pentru întreg centrul nostru și pentru misiunea BAT de a construi un viitor mai bun”, spune Mario Calero Leyva, General Manager BAT GBS România. „Suntem foarte încântați de această mutare. Ne doream de mult să refacem birourile și acum avem oportunitatea de a oferi echipelor noastre un decor modern, bazat pe noi tehnologii ce stimulează inovația și simplificarea proceselor, într-un cadru potrivit pentru acest “new normal” și mai departe!”, a mai adăugat Mario Calero Leyva, General Manager BAT GBS România.


Tranzacția a fost intermediată de Knight Frank România, prin implicarea directă a doi dintre cei mai seniori reprezentanți din piața imobiliară autohtonă, Horațiu Florescu și Roxana Bencze.  „Ne-a făcut o deosebită plăcere să fim agentul acestei tranzacții, cea mai mare din piață de anul acesta. A fost una record și din punctul de vedere al perioadei luării deciziei finale, de aproximativ 6 luni. Cererea pentru spațiile de birouri din București în primele nouă luni ale anului 2022 a fost cu 15% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 218.000 mp, ceea ce ne arată importanța constantă a existenței birourilor fizice pentru funcționarea optimă a organizațiilor”, au adăugat reprezentanții Knight Frank România.


În acest moment, 87% din spațiile de birouri și comerciale din Faza 1 și 55% din Faza 2 au fost deja închiriate, companii importante alegând One Cotroceni Park pentru birourile lor. Printre acestea se numără și Ford, care a deschis centrul de operațiuni Ford Business Solutions Center, Siemens Energy, care a închiriat pentru 10 ani un spațiu de 7.500 de metri pătrați, Superbet, DB Cargo, SII România, Caroli și altele. Noul pol de business de pe harta Capitalei reunește așadar companii mari, cu echipe pe măsură, care au nevoie de spații generoase de birouri, moderne, dar și de facilități în proximitate care să susțină și să motiveze revenirea angajaților la birou. În egală măsură, interesul acestora pentru One Cotroceni Park duce la o schimbare de paradigmă: dacă până acum nordul orașului era o zonă de interes predilectă pentru închirierea de birouri, acum, odată cu ridicarea de noi centre, cu infrastructură nouă, situate mai aproape de puncte centrale de interes ale orașului, și de zonele rezidențiale companiile tind să se reorienteze spre astfel de zone.


Dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, pe o suprafață de 5,8 hectare, One Cotroceni Park se conturează ca cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din Bucureștiul actual, care își propune să ofere zonei un suflu nou prin integrarea unor clădiri de birouri și rezidențiale, cu inserții de funcțiuni mixte, conexe locuirii și spațiilor office, menite să servească atât proprietarilor și clienților One, cât și să aducă plusvaloare zonei și întregii comunități.


În urma achizițiilor recente, portofoliul de birouri al companiei numără o GLA de 103.000 mp de spații de birouri și va ajunge la o GLA de 138.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 până la sfârșitul anului 2022. Aceste GLA-uri exclud deja cei 18.000 mp din una dintre clădirile din cadrul complexului de birouri One North Gate, despre care s-a anunțat că vor fi reconvertiți într-o dezvoltare rezidențială, One North Lofts. Împreună cu portofoliul de retail (care include în principal Bucur Obor și One Gallery), portofoliul total de închirieri comerciale al One United Properties va atinge o GLA de aproape 180.000 mp.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, announces the conclusion of a new important leasing contract in the office segment: Global Business Solutions (GBS), the largest shared services centre of the BAT group and one of six globally, is moving its offices from Romania to One Cotroceni Park, Phase 2.


The new offices of BAT GBS, the service centre that serves on European and global level BAT subsidiaries, will occupy an area of ​​10,500 m2 in One Cotroceni Park Phase 2. This is one of the highest-performing real estate developments in Bucharest that benefits from LEED Platinum v4 pre-certification, attesting to sustainable operation and minimal environmental impact, and WELL Health and Safety certification, which assesses health and well-being at work. BAT GBS provides financial, human resources, IT, and other services to the entities of the BAT group, the largest player in the tobacco industry on the Romanian market, with a market share of over 50%. BAT Romania currently has over 3,000 employees in the four economic entities of the group - BAT Trading, the commercial entity, BAT Investment - the production plant in Ploiesti, and BAT GBS and BAT GBS Recruitment - the shared services centres of the group - and generates more than 30,000 jobs in the distribution chain.


"One Cotroceni Park is shaping up to be the new office hub of Bucharest, with well-known big companies that have already relocated their offices and one more important name joining them. The fact that a large international company, an important player on the services market in a highly competitive industry such as BAT GBS chooses to move its headquarters to One Cotroceni Park proves that, in a time of multiple challenges, One United Properties is an active player in the office segment. We offer certified products, built according to the most modern technologies, friendly to the environment and to the tenants, and providing integrated facilities that clearly contribute to retention and add real value to the processes of companies in the park", said Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


"We are excited about our new offices, which encourage different ways to innovate and work together, with spaces for collaboration and creative interactions - an important aspect for our global integrated services centre (BAT GBS Romania). The new offices will be structured to facilitate hybrid experiences of connection and work, through new technologies and space design that supports interactivity. We chose this location to offer BAT GBS Romania employees an experience that invites them to come to the office, collaborate and enjoy special moments with their colleagues. The new location also allows us to advance our sustainability goals, thanks to the various facilities of the One Cotroceni compound, focused on ESG – an aspect that I support, and which is very important to our entire centre and to BAT's mission to build a better future", says Mario Calero Leyva, General Manager BAT GBS Romania. "We are very excited about this move. We have been thinking about changing our offices for a long time and now we have the opportunity to offer our teams a modern setting, based on new technologies that encourages innovation and process simplification, in a suitable setting for this "new normal" and beyond", Mario Calero Leyva, General Manager BAT GBS Romania also added.


The transaction was brokered by Knight Frank Romania, with the direct involvement of two of the most senior representatives in the local real estate market, Horațiu Florescu and Roxana Bencze."It is a great pleasure to be the agent for this transaction, the largest in the market this year. It was also a record from the point of view of the period of making the final decision, of about 6 months. The demand for office spaces in Bucharest in the nine months of 2022 was 15% higher compared to the same period last year, reaching 218,000 sqm, which shows us the constant importance of the physical offices for the optimal functioning of organizations", Knight Frank Romania representatives added.


At the moment, 87% of the office and commercial spaces in Phase 1 and 55% in Phase 2 have already been leased, with major companies choosing One Cotroceni Park as headquarters. Among them are Ford, which opened the Ford Business Solutions Centre, Siemens Energy, which leased a space of 7,500 square meters for 10 years, Superbet, DB Cargo, SII Romania, Caroli and others. The new business pole on the map of Bucharest now brings together large companies and teams, who need spacious, modern workplaces, as well as integrated facilities that support and encourage employees' return to the office. Equally, their interest in One Cotroceni Park leads to a paradigm shift: while the northern part of the city has been an area of high ​​interest for renting offices, now, with the development of new centres, with new infrastructure, located closer to central and residential areas of the city, companies tend to reconsider their options for such business parks.


Developed on the site of the former Ventilatorul platform, on an area of ​​5.8 hectares, One Cotroceni Park is shaping up as the most ambitious urban regeneration project in Bucharest, which aims to renew the entire area by integrating office and residential buildings with mixed services intended to serve both the residents and the tenants, as well as to bring added value to the area and the whole community.


Following recent acquisitions, the company's office portfolio has a GLA of 103,000 sqm of office space and will reach a GLA of 138,000 sqm after the delivery of One Cotroceni Park Office Phase 2 by the end of 2022. These GLAs already exclude those 18,000 sqm of one of the buildings within One North Gate office compound, which has been announced to be converted into a residential development, One North Lofts. Together with the retail portfolio (which mainly includes Bucur Obor and One Gallery), One United Properties' total commercial rental portfolio will reach a GLA of nearly 180,000 sqm.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.


Despre BAT la nivel global


BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*.


Compania continuă să susțină clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternativele cu risc redus dovedit științific*. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrată cu adevărat pe consumatori.


Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum reducerea cu 50% a emisiilor de carbon pentru Scopurile 1, 2 și 3 până în 2030 raportat la nivelul de referință din 2020; realizarea tuturor ambalajelor din plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil până în 2025.


BAT are peste 52.000 de angajați și operează în peste 175 de țări. Grupul BAT a generat venituri de 12,87 de miliarde de lire sterline în prima jumătate a anului 2022 și un profit din operațiuni de 3,68 miliarde lire sterline.


Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse cu risc redus* din tutun și nicotină, precum și produse tradiționale din tutun care nu ard. Acestea includ țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În prima jumătate a anului 2022, 20,4 milioane de consumatori au ales produsele BAT care nu implică arderea tutunului, o creștere de 2,1 milioane față de anul precedent.


*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

.

Cuvinte cheie:  One Cotroceni Park  BAT Global Business Solutions  BIROURI  ONE UNITED PROPERTIES  

Imagini

BAT Global Business Solutions își mută birourile  în One Cotroceni Park
BAT Global Business Solutions își mută birourile  în One Cotroceni Park
BAT Global Business Solutions își mută birourile  în One Cotroceni Park
BAT Global Business Solutions își mută birourile  în One Cotroceni Park

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.