One United Properties se alătură UN Global Compact, cea mai amplă inițiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume

București - 06 decembrie 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, se alătură United Nations Global Compact (Platforma Global Compact a Națiunilor Unite), cea mai mare inițiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume. Decizia de a adera la UN Global Compact face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei privind sustenabilitatea, pe care One United Properties o va implementa în lunile următoare.


„Prin numărul mare de proiecte imobiliare de amploare pe care le dezvoltăm, One United Properties este o companie responsabilă nu numai față de clienții săi, ci și față de comunitățile locale. Fiind unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din România, avem un impact semnificativ în formarea orașelor în care trăiesc milioane de oameni. Sustenabilitatea nu se întâmplă peste noapte; ea a fost întotdeauna la baza viziunii  One United Properties. De-a lungul anilor, am excelat în dezvoltarea clădirilor verzi de top din România. Odată cu aderarea la UN Global Compact, suntem pregătiți să ne angajăm și mai ferm în susținerea standardelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG), în toate aspectele businessului nostru. Vedem un interes din ce în ce mai mare al investitorilor instituționali globali pentru modul în care companiile publice abordează sustenabilitatea și factorii ESG și ne dorim să fim  promotori ai acestei mișcări în România. În calitate de companie publică, vedem acest angajament ca pe o promisiune indiscutabilă față de toți partenerii noștri că ne implicăm în îndeplinirea așteptărilor lor, fără a face vreun compromis”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


Odată cu aderarea la UN Global Compact, One United Properties s-a angajat să sprijine cele Zece Principii ale acestei inițiative privind drepturile omului, muncă, mediu și combaterea corupției. Totodată, compania va raporta periodic progresele înregistrate și va prezenta acțiunile concrete întreprinse pentru implementarea acestor principii și măsurarea rezultatelor.


Un prim pas în acest sens îl reprezintă emiterea până la finele acestui an a  primul  raport de sustenabilitate One United Properties pentru anul 2020. Acesta va oferi tuturor partenerilor companiei o perspectivă asupra modului în care aceasta s-a raportat la factorii ESG – de mediu, sociali și de guvernanță în anul precedent listării la Bursa de Valori București. Începând cu 2022, compania va emite anual rapoarte de sustenabilitate, subliniind impactul asupra mediului și comunităților locale. În paralel, One United Properties va dezvolta în cadrul Consiliului său de Administrație un plan de acțiune pe termen mediu în domeniul ESG și, de asemenea, va căuta o entitate independentă pentru evaluarea ESG și măsurarea acțiunilor sale.


One United Properties este deja o companie dedicată practicilor sustenabile de mai mulți ani. Din 2015, compania este membră a Romanian Green Building Council (RoGBC), o organizație care promovează responsabilitatea față de mediu și eficiența energetică. Toate dezvoltările rezidențiale ale One United Properties sunt certificate „Green Homes” de către RoGBC, ceea ce presupune, printre altele: sortare pentru reciclare pe șantier, reducerea efectului de seră prin acoperișuri deschise și spații terasate, plante perene pentru fiecare balcon în parte, optimizarea consumului de apă prin irigații eficiente, conectate la sisteme inteligente BMS, unități sanitare eficiente cu debit redus, eliminarea poluării luminoase prin instalarea de lămpi cu LED, utilizarea materialelor de construcție durabile precum cărămizile, dar și eficiență energetică, sortarea deșeurilor și compostare. Pe lângă toate acestea, One Peninsula și One Lake District, ambele proiecte în curs de dezvoltare, sunt singurele proiecte rezidențiale din București cu sistem de pompă de căldură geotermală.


Toate clădirile de birouri One United Properties au certificare WELL Health and Safety, cea mai riguroasă certificare axată pe bunăstarea angajaților, precum și certificări LEED. One Tower a primit certificare LEED Platinum v4, în timp ce One Cotroceni Park a primit pre-certificare LEED Platinum v4. În plus, One Floreasca City, o dezvoltare mixtă care include o clădire de birouri – One Tower și componenta rezidențială One Mircea Eliade, a fost premiată la nivel internațional la International Property Awards 2019-2020 pentru cea mai bună dezvoltare rezidențială durabilă din lume.


Pe lângă dezvoltarea clădirilor verzi și durabile, One United Properties rămâne dedicată protejării și regenerării patrimoniului cultural al Capitalei. În acest context, în septembrie 2021 compania a anunțat achiziția unui imobil istoric situat pe strada Georges Clemenceau nr.2, Sector 1, București, în apropierea Ateneului Român. One Athénée va reprezenta primul proiect al One United Properties de renovare a unui monument cultural. Compania dezvoltă în prezent și cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, One Cotroceni Park, care rescrie peisajul urban al cartierului Cotroceni și aduce valoare zonei și comunității respective.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, joins United Nations Global Compact, the largest corporate sustainability initiative in the world. The decision to join UN Global Compact is part of a larger sustainability strategy that One United Properties will roll out in the coming months.


Due to the large scale and number of developments, at One United Properties, we carry responsibility not only towards our customers but also to the local communities. As one of the leading developers in Romania, we have a significant impact on forming cities in which millions live. Sustainability doesn’t happen overnight; it has always been at the core of One United Properties. Over the years, we have excelled in developing leading green buildings in Romania. With our adherence to UN Global Compact, we are ready to make an even firmer commitment to promoting Environmental, Social, and Governance standards in every aspect of our business. We see a growing interest of the global institutional investors in how public companies approach the sustainability and ESG aspects, and we want to be at the forefront of this movement in Romania. As a public company, we see this commitment as a firm promise to all our stakeholders that we are dedicated to meeting their present needs and expectations without compromising our future,” said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


By joining the UN Global Compact, One United Properties pledged to support the Ten Principles of the UN Global Compact on human rights, labor, environment, and anti-corruption, as well as committed to regular reporting on progress, including descriptions of practical actions undertaken to implement the UN Global Compact principles and the measurement of the outcomes.


In the first step of commitment to sustainability, One United Properties will issue before the yearend its first sustainability report for the year 2020 to provide all the stakeholders with an insight and a reference point on the dedication to the Environmental, Social and Governance aspects in the year proceeding the IPO on the Bucharest Stock Exchange. Starting with 2022, the company will issue sustainability reports on an annual basis, outlining its impact on the environment and local communities. In parallel, One United Properties will develop at the level of its Board of Directors a medium-term action plan that will tackle the ESG concerns as well as will seek out a third-party ESG rating to receive an independent assessment of its actions.


One United Properties has been committed to sustainability for several years already. Since 2015, the company is a member of the Romanian Green Building Council (RoGBC), an organization promoting environmental responsibility and energy efficiency. All residential developments of One United Properties are “Green Homes” certified by the RoGBC, which require, amongst others: sorting for recycling in site, reducing the heat effect through light-colored roofing and terraced spaces, perennial plants for each balcony in part, the optimization of water consumption through efficient irrigation, connected to smart BMS systems, efficient low-flow sanitary units, the elimination of light pollution by the installation of LED lamps, the use of sustainable building materials such as bricks, as well as education for sustainable operating scales of the building including energy efficiency, waste sorting and composting. On top of this, One Peninsula and One Lake District, both currently under development, are the only residential developments in Bucharest with a geothermal heat pump system.


All office developments are WELL Health and Safety certified, the most rigorous certification focused on employee well-being, as well as have LEED certifications. One Tower received LEED Platinum v4 certification, while One Cotroceni Park received LEED Platinum v4 pre-certification. In addition, One Floreasca City, a mixed-use development that includes an office building, One Tower, and residential development One Mircea Eliade, was internationally awarded at the International Property Awards 2019-2020 for the Best Sustainable Residential Development in the world.


Apart from developing green and sustainable buildings, One United Properties remains dedicated to protecting and regenerating the cultural heritage of the capital city. In this context, in September 2021, One United Properties announced the acquisition of a historic building located at 2 Georges Clemenceau Street, District 1, Bucharest, near the Romanian Athenaeum. One Athenee will be the first cultural monument regeneration development of One United Properties. The company is also currently developing the largest urban regeneration project in Bucharest, One Cotroceni Park, which rewrites the urban landscape of the Cotroceni quarter and brings value to the area and the community.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE..

Cuvinte cheie:  One United Properties  UN Global Compact  sustenabilitate corporativă  Victor Căpitanu  ESG 

Imagini

One United Properties se alătură UN Global Compact, cea mai amplă inițiativă pentru sustenabilitate corporativă din lume

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.