Leadership în tranziție: reziliența în afaceri, transformarea digitală și politicile de bunăstare a angajaților sunt priorități principale în agenda consiliilor de administrație, conform unui studiu realizat de Mazars

17 ianuarie 2022, 12.32 - Afaceri   Social   Tehnologie  

București - 17 ianuarie 2022 -

Mazars și CCIFER vă invită să participați la evenimentul online „Guvernanța Corporativă: Leadership în tranziție și realitatea post-pandemică”, susținut de Ziarul Financiar. Scopul sesiunii este de a analiza principalele schimbări pe care companiile din piață le-au adoptat în contextul pandemiei și de a compara tendințele internaționale evidențiate în studiul Mazars și practicile locale. Alături de lectorii noștri, lideri ai comunității de afaceri din România, vom aborda, printre altele, următoarele subiecte:


Cum se pot pregăti afacerile locale pentru viitor și cum pot acestea să construiască reziliența organizațională într-un context imprevizibil?


Cum putem integra factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în activitatea consiliului de administrație?


Există discuții la nivel executiv cu privire la revizuirea abilităților membrilor? A adus transformarea mediului de afaceri necesitatea unei expertize suplimentare?


Evenimentul se va desfășura online, în data de 26 ianuarie, începând cu ora 09:00. Vă puteți înregistra aici pentru o discuție absolut esențială în această perioadă.


Vă prezentăm în continuare câteva idei principale desprinse din studiul Mazars și mai multe detalii veți putea afla în cadrul evenimentului.


Mazars, firma internațională de audit și consultanță în afaceri, împreună cu Board Agenda și în parteneriat cu Henley Business School, a lansat studiul „Board Transformation: Leadership in transition, how boards and directors are adapting to a post-pandemic reality".


Reziliența organizațională - o prioritate a consiliilor de administrație


Încă de la începutul pandemiei de COVID-19, întreaga lume a experimentat un nivel de perturbare și risc de afaceri, pentru care nimeni nu era pregătit. În timp ce unele afaceri au eșuat, altele au adoptat noi metode de transformare și au avut succes. În acest moment, reziliența în afaceri este, probabil, mai importantă decât oricând.


Potrivit studiului, aproximativ trei sferturi dintre respondenți (72%) sunt de părere că pandemia a determinat consiliul de administrație să consolideze reziliența pe termen lung a afacerii. Doar unul din 10 respondenți (11%) nu a fost de acord cu această noțiune, iar 17% au fost indeciși. De asemenea, mai mult de jumătate dintre respondenți (56%) consideră că au fost realizate schimbări substanțiale în ceea ce privește structura sau operațiunile organizației din cauza pandemiei.


La întrebarea „Care priorități ale consiliului de administrație au devenit mai importante de la începutul pandemiei și, cel mai probabil, vor rămâne prioritare și în următoarele 12 luni?”, 53% dintre respondenți susțin că gestionarea riscurilor și reziliența organizațională sunt pe primele locuri în agenda echipei executive, urmate imediat de digitalizarea afacerilor (52%).


În zilele noastre, fiecare provocare este o oportunitate, iar în contextul actual, putem identifica modalități noi de a îmbunătăți locul de muncă. Sănătatea mintală a devenit una din prioritățile principale în cadrul fiecărei companii. Opt din 10 respondenți (82%) au declarat că politicile referitoare la bunăstarea angajaților sunt monitorizate mai atent de către echipa executivă, iar aceasta este una dintre cele mai semnificative constatări ale studiului – în contextul în care în trecut nu reprezenta o prioritare în agenda echipelor executive.


Afacerile au fost forțate să se transforme cu o viteză fără precedent din cauza pandemiei. Este posibil ca unele transformări să fi fost anticipate de mult timp și doar accelerate, în timp ce altele au fost neașteptate. Dar toate au fost perturbatoare, atât într-un mod pozitiv, cât și într-un mod negativ. O tendință care este evidențiată în rezultatele studiului nostru și care a afectat și afacerile locale este aprecierea tot mai mare a nevoilor în evoluție ale organizației și ale oamenilor săi. Liderii ar trebui să se gândească acum la cum să consolideze în continuare motivația angajaților pentru a beneficia la maximum de noile moduri de lucru. Impactul pozitiv pe care prioritizarea problemelor de mediu și sociale îl poate avea asupra unei organizații este, de asemenea, un aspect cheie care trebuie luat în considerare de afaceri și de consiliile lor. Identificarea strategiei potrivite pentru a transforma semnificativ și a crește ritmul schimbărilor în organizație, aducând în același timp o contribuție pozitivă la societate și mediu, va oferi afacerilor reziliența necesară pentru a-și continua dezvoltarea.”, a menționat Răzvan Butucaru, Partener, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România.


Revizuirea strategiei de afaceri este esențială


Consiliile de administrație au fost nevoite să-și revizuiască în mod fundamental strategiile de afaceri din cauza pandemiei. Unii au făcut acest lucru, în timp ce alții nu.


Puțin peste jumătate dintre respondenți (52%) susțin că strategia lor de afaceri pe termen lung a fost reconfigurată de către consiliul de administrație, însă peste o treime (35%) dintre aceștia spun că astfel de procese nu au avut loc în organizațiile lor. În timp ce mulți au considerat evenimentele din ultimele 18 luni ca fiind un semnal clar al necesității revizuirii strategiilor, rămâne totuși o minoritate semnificativă care încă nu a făcut acest lucru sau, într-adevăr, care nu vede această necesitate.


Potrivit unui respondent, acum mai mult ca niciodată, suntem nevoiți să ne îmbunătățim gândirea strategică și capacitățile de implementare. În cazul în care consiliul de administrație nu își revizuiește strategia, atunci există un risc clar ca afacerea să rămână în urmă.


O bună guvernanță poate să facă diferența în orice context, cu atât mai mult în vremuri pline de neprevăzut, când rolul și responsabilitățile membrilor de board depășesc granița supervizării și monitorizării unei bunei gestionări; pe scurt, structuri și procese clare și eficiente, o echipă de conducere care să promoveze responsabilitatea, transparența, corectitudinea, sustenabilitatea organizațională și un scop bine definit. Este o perioadă plină de provocări, oportunități și alegeri. Într-un context din ce în ce mai complex, diversitatea funcțională a unui board din punctul de vedere al competențelor și al networking-ului, pregătirea continuă, mentalitatea de gândire independentă și integritatea ireproșabilă, reprezintă un avantaj competitiv. Încurajarea diversității opiniilor, a creativității, realizarea unei agende a board-ului care să se adreseze tuturor stakeholderilor și factorilor ESG, împreună cu asumarea unui rol de suport și consiliere, contribuie la construirea unei culturi a sustenabilității, asigurând în același timp un bun echilibru între obiectivele pe termen scurt și lung.”, a menționat Adela Jansen, Membru al Consiliului de Administrație, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România - CCIFER.


Pandemia a accelerat transformarea digitală


Pandemia a marcat un punct de cotitură în transformarea digitală – aplicarea strategiilor în această direcție a fost stimulată de trecerea la modul de lucrul de acasă care s-a accelerat aproape peste noapte. Aproape trei sferturi dintre respondeți (75%) sunt de acord că pandemia a determinat consiliile administrative să grăbească procesul de digitalizare al afacerilor.


Modul de desfășurare a afacerilor s-a schimbat, nu încape loc de îndoială, fie că este vorba de lucru la distanță, de o prezență online crescută sau de o automatizare a proceselor sporită. Dar, în egală măsură, există provocări de supraveghere a activității desfășurate la distanță și nevoia de a găsi un echilibru între supraveghere și încredere. Avem, cu siguranță, multe lucruri de învățat din acest model de lucru hibrid, iar consiliile se vor asigura, fără îndoială, că organizațiile lor țin pasul.


Directorii consiliilor de administrație trebuie să se asigure că supravegherea nu pune o presiune mult prea mare pe angajați – bunăstarea acestora nefiind favorizată de o creștere a acestui tip de cultură sau de monitorizarea digitală.


Integrarea factorilor ESG în cultura organizațională


Aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) capătă importanță sporită acum când organizațiile privesc spre o lume post-pandemică. Expresia „build back better” („reconstruiește mai bine”) are o rezonanță reală, deoarece pandemia a scos la iveală multe inegalități și deficiențe.


Conform a 58% dintre respondenți, consiliile de administrație pun acum un accent mai mare pe factorii ESG, datorită pandemiei. Stilul de leadership și cultura corporativă sunt elemente cheie ale atitudinii unei organizații cu privire la ESG. Aproximativ jumătate (46%) susțin că, din cauza pandemiei, consiliile de administrație au încercat să reconfigureze cultura organizației.


Se resimte, de asemenea, necesitatea unei schimbări în compoziția sau competențețe consiliilor de administrație, unii dintre respondenți susținând că este nevoie de mai multă agilitate, mai multă diversitate, mai multă concentrare pe factorii ESG și competențe variate ale membrilor executivi.


Transformarea a fost un element cheie pe tot parcursul pandemiei, iar studiul Mazars evidențiază câteva probleme cheie legate de capabilități, supraveghere și implicare. Însă un lucru este clar: o astfel de transformare trebuie să fie sustenabilă.


Alăturați-vă evenimentului nostru pentru a discuta mai multe despre cum ar trebui să procedeze consiliile de administrație pentru a profita de aceste oportunități și pentru a-și pregăti afacerile din timp.


Având la bază un studiu la care au participat 270 de lideri de afaceri seniori, din Marea Britanie, Uniunea Europeană, America de Nord, Australia și Noua Zeelandă, studiul dezvăluie o comunitate executivă care susține schimbarea, sporind monitorizarea problemelor angajaților, punând accentul pe reziliența organizației pe termen lung și acordând atenție în mod egal gestionării riscurilor și oportunităților de digitalizare.


Mazars and CCIFER invite you to attend the „Corporate Governance: Leadership in transition and the post-pandemic reality” session, powered by Ziarul Financiar. The scope of the event is to analyse the main changes that businesses have adopted following the pandemic context and benchmark the international trends revealed from the Mazars study and the local practices. Together with our speakers, leaders of the Romanian business community, we will tackle, among others, the following topics:


How can local businesses become future ready and build organisational resilience in an unpredictable context?


How can we integrate ESG issues into the board’s activity?


Are there discussions at the board level regarding the review of members' capacity? Has the transformation of the business environment brought the need for additional expertise?


The event will be organised online and will take place on 26 January, at 9am. You can register here for a thought leadership discussion, which is absolutely essential during these times.


More details about our findings will be presented during the event, but until then, you can find below an introduction to our study.


Mazars, the international audit, tax, and advisory firm, together with Board Agenda and in association with Henley Business School, launched the ‘Board Transformation: Leadership in transition, how boards and directors are adapting to a post-pandemic reality’ study.


Organisational resilience starts from the top


Since the COVID-19 pandemic has started, the whole world has experienced a level of disruption and business risk, that no one was prepared for. While some businesses have failed, others came up with new ways of transformation and have succeeded. Business resilience has perhaps never been more important than at this very moment.


According to the survey, nearly three-quarters (72%) agree or strongly agree that the pandemic has prompted the board to increase the long-term resilience of the business. Only one in 10 (11%) disagreed with this notion, though 17% were undecided. Also, more than half of the respondents (56%) believe their boards have made substantial changes to the structure or operations of the organisation because of the pandemic.


Asked Which board priorities have become more important since the beginning of the pandemic & are likely to remain so for the next 12 months?”, 53% of the respondents say that risk management and organisational resilience are at the top of the board’s agenda, with digital transformation a close second (52%).


These days, every challenge is an opportunity and, because of the global pandemic, at the moment, we can identify many new ways to improve the workplace. Mental health has become a top priority within every company. When asked, eight out of 10 respondents (82%) say their board is strengthening the oversight of their employee wellbeing policies. This is one of the most significant findings of the survey and illustrates how much boards have shifted in their views on corporate wellbeing - observers in the past might not have expected to see such issues this high on the board agenda.


Businesses have been forced to transform at an unprecedented speed because of the pandemic. Some transformations may have been long predicted and merely accelerated, while others have been unexpected. But all have been disruptive, both positively and negatively. A trend that is evidenced in our survey findings and has impacted local businesses as well is the growing appreciation of the evolving needs of the organisation and its people. The leaders should now be considering how to further strengthen engagement and motivation with employees to get the most out of new ways of working. The positive impact that prioritising both environmental and social issues can have on an organisation is also a key aspect to be considered by businesses and their Boards. Finding the right strategy to significantly transform and increase the pace of change while building its positive contribution to society and environment will give businesses the necessary resilience to grow further.”, mentioned Răzvan Butucaru, Partner, Financial Services and Advisory Leader, Mazars România.


Reviewing the business strategy is essential


Boards have needed to fundamentally review their business strategies because of the pandemic. Some have done this, whereas others have not.


Just over half (52%) of respondents say their boards have reset their long-term business strategy, but over a third (35%) say this has not happened within their own organisation. While many have taken the events of the past 18 months as a clear signal for the need to review strategies, there remains a significant minority that has yet to do so, or indeed see no need to do so.


Now, more than ever, there is a need to improve strategic thinking and implementation capabilities, according to a respondent. If the board is not reviewing its strategy, then there is a clear risk that it could be left behind by its competition.


A good governance can make a difference in any context, especially in unpredictable times, when the role and the responsibilities of the board members go beyond the border of supervising and monitoring a good management; in short, clear and efficient structures and processes, a management team that promotes accountability, transparency, fairness, organisational sustainability and a well defined purpose. It is a time full of challenges, opportunities and choices. In an increasingly complex context, the functional diversity of the board in terms of competencies and networking, continuous training, independent thinking mentality and impeccable integrity, represents a competitive advantage. Encouraging diversity of opinion and creativity, creating a board agenda to address all stakeholders and the ESG factors, together with an assumed role of support and advisory, contributes to building a culture of sustainability, while ensuring a good balance between short and long term objectives.”, mentioned Adela Jansen, Board Member, The French-Romanian Chamber of Commerce.


The pandemic has forced digital transformation


The pandemic has marked a watershed in digital transformation - the implementation of digital strategies was brought forward to rapid deployment, and the gradual shift to remote working accelerated almost overnight. Nearly three-quarters (75%) agree that the pandemic has prompted the board to accelerate digital transformation.


There would appear to be a real acceptance that the way of doing business has changed, whether it is remote working, an increased online presence or increased automation. But equally, there are oversight challenges of working in a remote environment and the need to balance supervision with trust. There are certainly lessons to be learned from the hybrid model of working, and boards will be keen to ensure their organisation does not slip backwards.


Board directors need to ensure that oversight does not become overbearing - employee wellbeing will not be well served by any growth in a culture of surveillance and digital monitoring.


Integrating ESG into the organisational culture


Environmental, social, and governance (ESG) issues are now more in focus as organisations look ahead to a post-pandemic world. The phrase “build back better” has real resonance as the pandemic has exposed many inequalities and shortcomings.


58% of the respondents agree that the boards are now placing greater emphasis on ESG issues because of the pandemic. Leadership style and corporate culture are key components of an organisation’s attitude towards ESG. Nearly half (46%) say their board has sought to reset the corporate culture of their organisation because of the pandemic.


One respondent can see the need for change in the boardroom, saying: “More agility, more diversity, more focus on ESG factors, different director skills needed.”


Transformation has been a key element throughout the pandemic, and our survey highlights some key issues around capabilities, oversight, and engagement. But one thing is clear: such transformation needs to be sustainable.


Join our event to talk more about what boards need to do to grasp these opportunities and prepare their businesses ahead of time..

Cuvinte cheie:  Mazars  studiu  Leadership în tranziție  afaceri  Răzvan Butucaru  Adela Jansen 

Imagini

Leadership în tranziție: reziliența în afaceri, transformarea digitală și politicile de bunăstare a angajaților sunt priorități principale în agenda consiliilor de administrație, conform unui  studiu realizat de Mazars
Leadership în tranziție: reziliența în afaceri, transformarea digitală și politicile de bunăstare a angajaților sunt priorități principale în agenda consiliilor de administrație, conform unui  studiu realizat de Mazars

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.