Siemens Energy semnează un contract de închiriere pentru 7.500 de metri pătrați de spații de birouri la One Cotroceni Park Office Faza 2

București - 27 iunie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță un proiect de anvergură pentru One Cotroceni Park Office Faza 2. Siemens Energy, una dintre cele mai importante companii de tehnologie energetică din lume, semnează un contract de închiriere de 7.500 de metri pătrați. Închirierea spațiului este prevăzută pe o perioadă de 10 ani, iar tranzacția a fost intermediată de JLL România.


Prin portofoliul său de produse, soluții și servicii, Siemens Energy acoperă întreg lanțul valoric energetic – de la generarea și transportul energiei până la stocare și noi arii ale sectorului energetic, precum hidrogenul. Compania lucrează cu clienții și partenerii săi pentru a oferi sisteme energetice pentru viitor, sprijinind astfel tranziția către o lume mai durabilă.


Aceasta este o colaborare între două companii care se ghidează după aceleași valori, One United Properties fiind promotorul practicilor de construcții sustenabile, pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. One Cotroceni Park beneficiază de precertificare LEED Platinum v4, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă, oferind spații comerciale și office sustenabile.


„Interesul Siemens Energy pentru spațiul de la One Cotroceni Park Faza 2 este un semnal bun pentru piața din România, care devine tot mai atractivă pentru companii mari de afară, aflate în căutarea unor sedii comerciale și de birouri moderne și sustenabile. Totodată, reprezintă o colaborare cu un partener cu care împărtășim aceleași valori despre sustenabilitate, într-un moment foarte bun, când România se află la începutul unui nou val de investiții în enegrie verde. Ne bucurăm să găzduim în cadrul acestei dezvoltări reper din portofoliul nostru Siemens Energy, una dintre cele mai importante companii de tehnologie energetică din lume și să contribuim la crearea unui nou hub comercial și office pe harta Bucureștiului, care va genera un număr substanțial de locuri de muncă cu impact pozitiv direct asupra creșterii economice locale”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


„Siemens Energy este o companie independentă, listată la bursă din 2020. Ca organizație, modelăm tranziția energetică și ne folosim tehnologia și parteneriatele pentru a oferi energie fiabilă, accesibilă și sigură în lume. România avansează în tranziția sa energetică pentru a crea o rețea cu emisii scăzute de carbon și pentru a atinge obiectivele net zero până în 2050. România își propune să crească utilizarea națională a surselor de energie regenerabilă, cum ar fi eolian, solar și hidrogen, la 30,7% până în 2030 și, în timp, intenționează să reducă dependența de petrol și gaze, care emit carbon. România este o piață atractivă pentru Siemens Energy și această extindere a Siemens Energy în România va aduce beneficii economiei locale prin crearea de locuri de muncă și oportunități în lanțul de aprovizionare”, spune Antonia-Denisa Efron, Reprezentant Siemens Energy România.


„Noul hub al Siemens Energy din România va fi un punct de referință pentru industria energiei verzi și așează țara noastră pe harta furnizorilor de servicii specializați, de înaltă calitate din regiune. Ne bucurăm că am asistat clientul nostru, Siemens Energy, în procesul de identificare a celor mai bune opțiuni și de selectare a dezvoltării care va găzdui noul hub în condițiile actuale de piață, când investitorii caută o flexibilitate ridicată pentru a se adapta dinamic la noua realitate de business. Faptul că țara noastră a fost selectată pentru o astfel de investiție este îmbucurătoare și arată că România este atractivă datorită competențelor dezvoltate de forța de muncă locală în ultimii ani, din ce în ce mai căutate de angajatorii de top la nivel mondial. Ocuparea efectivă de spații de birouri înregistrată în primul trimestru al anului 2021 a reprezentat 60% din totalul spațiului tranzacționat. O parte semnificativă a indicatorului de absorbție netă este reprezentată de noi companii care intră pe piață, precum hub-ul Siemens Energy, care nu va fi singura nouă intrare raportată în T2 din punct de vedere al ocupării efective, nici ultima din 2022”, spune Alexandru Orzea, Consultant Tenant Representation JLL Romania.


Poziționat strategic într-una dintre cele mai căutate zone rezidențiale și cel mai dinamic hub de business care se dezvoltă în prezent în București și dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, pe o suprafață de 5,8 hectare, One Cotroceni Park se conturează ca cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din Capitală. La începutul acestui an, dezvoltatorul One United Properties a realizat deja recepția pentru Faza 1 a One Cotroceni Park, clădire de birouri și de spații comerciale, cu o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp. Faza 2 cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp, aflată de asemenea în dezvoltare, va fi livrată în 2022.


Odată finalizată, dezvoltarea multifuncțională One Cotroceni Park va reda orașului o zonă nevalorificată, cu multiple beneficii pentru întreaga comunitate. Acest concept imobiliar unic se conturează ca un adevărat oraș în oraș, compus dintr-o zonă rezidențială cu 868 de apartamente, un business park cu două clădiri de birouri și o zonă comercială care va oferi acces la o gamă largă de servicii și facilități integrate: spații verzi, restaurante, piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, servicii de curățenie, cinema, facilități educaționale.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri, comerciale și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.


SIEMENS ENERGY este una dintre cele mai importante companii de tehnologie energetică din lume. Compania lucrează cu clienții și partenerii săi pentru a oferi sisteme energetice pentru viitor, sprijinind astfel tranziția către o lume mai durabilă. Cu portofoliul său de produse, soluții și servicii, Siemens Energy acoperă aproape întreg lanțul valoric energetic – de la generarea și transportul energiei până la stocare. Portofoliul include tehnologii de energie convențională și regenerabilă, cum ar fi turbinele cu gaz și abur, centrale hibride operate cu hidrogen și generatoare și transformatoare de energie. Peste 50% din portofoliu a fost deja decarbonizat. Cu un pachet majoritar de acțiuni la compania Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) listată la bursă, Siemens Energy este un lider de piață global în sectorul energiilor regenerabile. Se estimează că o șesime din energia electrică generată la nivel mondial se bazează pe tehnologii de la Siemens Energy. Siemens Energy are aproximativ 91.000 de angajați la nivel mondial în peste 90 de țări și a generat venituri de 28,5 miliarde de euro în anul fiscal 2021. www.siemens-energy.com.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, announces a large-scale project for One Cotroceni Park Office Phase 2. Siemens Energy, one of the world’s leading energy technology companies, signs a lease of 7,500 square meters. The lease of the space is due for a period of 10 years, and the transaction was brokered by JLL Romania.


With its portfolio of products, solutions and services, Siemens Energy covers the entire energy value chain – from power generation and transmission to storage and new energy business fields, like hydrogen. The company works with its customers and partners on energy systems for the future, thus supporting the transition to a more sustainable world.


This is a collaboration between two companies that are guided by the same values, as One United Properties is a promoter of sustainable construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. One Cotroceni Park benefits from LEED Platinum v4 pre-certification, which attests to its sustainable operation and minimum environmental impact and is in the process of obtaining the WELL Health and Safety certification, which assesses health and well-being at work, offering sustainable commercial and office spaces.


"Siemens Energy’s interest in One Cotroceni Park Office Phase 2 is a good signal for the Romanian market, which is becoming increasingly attractive for large international companies looking for modern and sustainable commercial and office locations. At the same time, it represents a collaboration with a partner with whom we share the same values about sustainability, at a very good moment, when Romania is launching a new wave of investments in green energy. We are glad that our landmark development will host Siemens Energy, one of the world’s leading energy technology companies, and thus contribute to the creation of a new commercial hub and office on the map of Bucharest, which will generate a substantial number of jobs with a direct positive impact on local economic growth", says Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


Siemens Energy has been an independent, listed company since 2020. As a company we are shaping the energy transition and using our technology and partnerships to bring reliable, affordable and secure energy to the world. Romania is moving forward with its energy transition to create a low carbon grid and reach net-zero targets by 2050. Romania aims to increase national use of renewable energy sources like wind, solar and hydrogen to 30.7% by 2030 and over time plans to reduce reliance on carbon emitting oil and gas. Romania is an attractive market for Siemens Energy and this expansion of Siemens Energy in Romania will bring benefits to the local economy through job creation and supply chain opportunities”, says Antonia-Denisa Efron, Siemens Energy Romania Representative.


"The new hub of Siemens Energy in Romania will be a reference for the green energy industry and highlights our country on the map of specialized and high-quality service providers in the region. We are pleased to have assisted our client, Siemens Energy, in the process of identifying the best options and selecting the project that will host the new hub in the current market conditions, where investors aim for high flexibility in order to dynamically adapt to the new business reality. The fact that our country has been selected for such an investment is gratifying and indicates Romania's attractiveness due to the skills developed by the local workforce in recent years, increasingly sought after by top global employers. The net take-up of office space recorded in the first quarter of 2021 amounted to 60% of total traded space. An important part of the net take-up indicator is represented by new companies entering the market, such as the Siemens Energy hub, which will not be the only new entry reported in the Q2 net take-up, nor the last of 2022", says Alexandru Orzea, Consultant Tenant Representation JLL Romania.


One Cotroceni Park is shaping up as the most ambitious urban regeneration project in the city and is developed on the site of the former Ventilatorul platform, on an area of 5.8 hectares. It is strategically positioned in one of the most highly regarded residential areas and the most dynamic business hub currently developing in Bucharest. At the beginning of this year, the developer One United Properties has already marked the handover for Phase 1 of One Cotroceni Park, an office and commercial building, with a gross leasable area (GLA) of 46,000 sqm. Phase 2 with a gross leasable area of 35,000 sqm, also under development, will be delivered in 2022.


Once completed, the multifunctional development of One Cotroceni Park will give back to the city an untapped area, with multiple benefits for the entire community. This unique real estate concept is shaping up as a true city within a city, composed of a residential area with 868 apartments, a business park with two office buildings and a commercial area that will provide access to a wide range of integrated services and facilities: green spaces, restaurants, running and cycling tracks, cafes, gym, swimming pool, pharmacy, cleaning services, cinema, educational facilities.


ONE UNITED PROPERTIES is the leading green investor developer of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at the International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE. ONE shares are included in the FTSE Global All-Cap index, which follows the most liquid shares in the world, and in the FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging index, which tracks the evolution of companies in the real estate sector in emerging markets.


SIEMENS ENERGY is one of the world’s leading energy technology companies. The company works with its customers and partners on energy systems for the future, thus supporting the transition to a more sustainable world. With its portfolio of products, solutions and services, Siemens Energy covers almost the entire energy value chain – from power generation and transmission to storage. The portfolio includes conventional and renewable energy technology, such as gas and steam turbines, hybrid power plants operated with hydrogen, and power generators and transformers. More than 50 percent of the portfolio has already been decarbonized. A majority stake in the listed company Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) makes Siemens Energy a global market leader for renewable energies. An estimated one-sixth of the electricity generated worldwide is based on technologies from Siemens Energy. Siemens Energy employs around 91,000 people worldwide in more than 90 countries and generated revenue of €28.5 billion in fiscal year 2021. www.siemens-energy.com.


Despre JLL


JLL (NYSE: JLL) este o companie de servicii profesionale de top, specializată în managementul și investițiile imobiliare. JLL modelează viitorul imobiliar pentru o lume mai bună, folosind cea mai avansată tehnologie pentru a crea oportunități cu multiple avantaje, spații spectaculoase și soluții imobiliare durabile pentru clienții, echipa și comunitățile sale. JLL este o companie aflată în topul Fortune 500, cu venituri anuale de 19,4 miliarde de dolari, operațiuni în peste 80 de țări și o forță de muncă globală de peste 100.000 de persoane la 31 martie 2022. JLL este marcă înregistrată a Jones Lang LaSalle Incorporated. Pentru mai multe informații, vizitați jll.com.


.

Cuvinte cheie:  One Cotroceni Park Office Faza 2  One Cotroceni Park  Mihai Păduroiu 

Imagini

Siemens Energy semnează un contract de închiriere pentru 7.500 de metri pătrați de spații de birouri la One Cotroceni Park Office Faza 2
Siemens Energy semnează un contract de închiriere pentru 7.500 de metri pătrați de spații de birouri la One Cotroceni Park Office Faza 2
Siemens Energy semnează un contract de închiriere pentru 7.500 de metri pătrați de spații de birouri la One Cotroceni Park Office Faza 2

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.