AROBS, cifră de afaceri aproape dublă în primul semestru din 2023

29 septembrie 2023, 10.33 - Afaceri   IT&C   Social   Tehnologie  

Cluj-Napoca - 29 septembrie 2023 -

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată pe Bursa de Valori București, raportează o cifră de afaceri de 241,1 milioane de lei la nivel consolidat în primul semestru din 2023, o creștere cu 90% față de aceeași perioadă a anului trecut, EBITDA normalizată de 43,3 milioane de lei, +9% și un profit net normalizat de 32,5 milioane de lei, o apreciere cu 1% comparativ cu primul semestru din 2022.


Primul semestru al anului a fost o perioadă marcată de o activitate intensă la nivelul tuturor companiilor din grup. Creșterea cifrei de afaceri se datorează atât creșterii organice cât și aportului noilor companii achiziționate după primul semestru din 2022, AROBS Engineering, Grupul Nordlogic, Centrul de Soft GPS,  AROBS Software Moldova, AROBS TrackGPS Moldova, AROBS Polska, Grupul Future WorkForce Global, incluse în raportul aferent S1 2023. De asemenea, o contribuție importantă la această creștere au avut-o și contractarea de noi proiecte, în zona de furnizare de servicii software, creșterea echipelor existente, precum și extinderea colaborării cu clienții existenți. Marjele pentru indicatorii EBITDA și profit net sunt ușor sub cele vizate de noi,  datorită faptului că am vizat pe parcursul primului semestru creșterea cifrei de afaceri. Acesta este efectul direct al dezvoltării accelerate prin tranzacții de M&A, când cifra de afaceri crește într-un ritm alert, precum și a procesului de integrare a firmelor noi în grup. Însă, suntem încrezători că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește dezvoltarea grupului și că odată ce vom finaliza procesele de integrare a noilor achiziții, marjele noastre de profit vor înregistra creșteri conforme cu bugetul”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.


În ceea ce privește cifra de afaceri la nivel consolidat, în primele șase luni din 2023, serviciile software au înregistrat o creștere de 83% față de aceeași perioadă a anului trecut, acestea având o contribuție de 74% la cifra de afaceri, iar segmentul de produse software a înregistrat o majorare cu 21%, pe fondul atragerii de noi clienți, contribuția acestuia la cifra de afaceri fiind de 14% în S1 2023. De asemenea, noua linie de business a grupului, AROBS Systems, a avut o contribuție de 12% la cifra de afaceri, generând venituri de 29,1 milioane de lei. Acest segment de business se axează pe implementarea serviciilor hardware și software, precum și a produselor software pentru autoritățile contractante din sectorul public. În prima parte a anului, AROBS Systems a finalizat un proiect de livrare de soluție hardware și software, destinată consolidării bazelor de date necesare funcționării componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal. Soluțiile vândute, în cadrul acestui segment, generează marje cuprinse între 2% și 8%.


Pasul următor este trecerea la soluții personalizate pentru AROBS Systems, care să genereze business cu valoare adăugată”, a menționat Voicu Oprean.


„Integrarea operațiunilor, tehnologiilor și echipelor implică adesea consum mărit de resurse si timp, care pot temporiza profitabilitatea pe termen scurt. În plus, în timpul etapei de tranziție a integrării entităților nou achiziționate în structura de afaceri existentă, în general au loc suprapuneri operaționale care pot scădea temporar eficiența. Împreună cu echipa de management și directorii diviziilor, lucrăm în mod continuu la realizarea optimizărilor la nivel de grup pentru a ne asigura că valorificăm cât mai repede posibil potențialele eficiențe și sinergii, aspecte care, foarte curând, vor conduce la o creștere accelerată a marjelor noastre de profit”, a declarat Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.


În primul semestru al anului 2023, EBITDA normalizată s-a ridicat la 43,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 9% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cadrul acestui indicator, activitatea companiilor existente în grup până în iunie 2022 a contribuit cu 73%. Companiile achiziționate începând cu luna iunie 2022 au avut o contribuție de 26%, ceea ce demonstrează eficiență în procesele de M&A, dar și în proiectele noi, în care inovarea joacă un rol foarte important.


În data de 25 septembrie 2023, acțiunile AROBS au debutat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, după listarea pe piața AeRO în decembrie 2021. În cei aproape doi ani de activitate pe piața de capital, compania a crescut accelerat, atât organic, cât și prin realizarea a nouă tranzacții de M&A, prin care au fost aduse în grup, companii care operează în aceeași industrie și care aduc valoare adăugată prin consolidarea și extinderea domeniilor de expertiză și a amprentei geografice a AROBS. Strategia AROBS a asigurat un randament al acțiunii de 53% în mai puțin de 2 ani, investitorilor care au participat în plasamentul privat, peste indicele BET.


Odată cu trecerea pe Piața Principală, AROBS vizează intrarea în indicii locali și regionali- BET și FTSE Russell, precum și efectuarea unei majorări de capital social prin care să atragă investitorii instituționali în acționariatul companiei. 


AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), the largest technology company listed on the Bucharest Stock Exchange, posts a consolidated turnover of 241.1 million lei in the first half of 2023, a 90% increase compared to the same period last year, normalized EBITDA of 43.3 million lei, +9% and a normalized net profit of 32.5 million lei, a 1% increase compared to the first half of 2022.


"The first semester of the year was marked by intense activity at the level of all the companies in the group. The increase in turnover is due to both organic growth and the contribution of new companies acquired after the first semester of 2022, AROBS Engineering, Nordlogic Group, Centrul de Soft GPS, AROBS Software Moldova, AROBS TrackGPS Moldova, AROBS Polska, Future WorkForce Global Group, included in the report for H1 2023. Also, an important contribution to this growth was the contracting of new projects in providing software services, the growth of existing teams, and the expansion of collaboration with existing clients. The margins for the EBITDA and net profit indicators are slightly below our targets because we targeted the increase in turnover during the first semester. This is the direct effect of the accelerated development through M&A transactions, when the turnover grows rapidly, and the process of integrating new companies into the group. However, we are confident that we are on the right track in terms of the development of the group and that once we complete the integration processes of the new acquisitions, our profit margins will register increases in line with the budget," stated Voicu Oprean, founder and CEO of AROBS.


Regarding the turnover at the consolidated level, in the first six months of 2023, software services registered an increase of 83% compared to the same period last year, with a 74% contribution to turnover. The segment of software products reported a 21% increase, amid attracting new customers, its contribution to turnover being 14% in H1 2023. Also, the latest business line of the group, AROBS Systems, contributed 12% to turnover, generating revenues of 29.1 million lei. This business segment focuses on implementing hardware and software services and software products for contracting authorities in the public sector. In the first part of the year, AROBS Systems completed a hardware and software solution delivery project to consolidate the databases necessary for the operation of the Customs Integrated Informatics System components. Solutions sold in this segment generate margins between 2% and 8%.


"The next step is the transition to customized solutions for AROBS Systems, which should generate added value business," mentioned Voicu Oprean.


"Integrating operations, technologies, and teams often involves increased consumption of resources and time, which can delay profitability in the short term. In addition, during the transition phase of integrating newly acquired entities into the existing business structure, there are generally operational overlaps that may temporarily decrease efficiency. Together with the management team and divisional directors, we are continuously working on group-wide optimizations to ensure that we capitalize as quickly as possible on potential efficiencies and synergies, aspects that will very soon lead to accelerated growth in our profit margins," stated Bogdan Ciungradi, CFO of AROBS.


In the first half of 2023, normalized EBITDA amounted to 43.3 million lei, representing a 9% increase compared to last year. Within this indicator, the activity of existing companies in the group until June 2022 contributed 73%. Companies acquired since June 2022 had a 26% contribution, demonstrating efficiency in M&A processes and new projects, where innovation plays a significant role.


On September 25, 2023, AROBS shares debuted on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange after listing on the AeRO market in December 2021. In the almost two years of activity on the capital market, the company has grown rapidly, both organically and by carrying out nine M&A transactions, which brought into the group companies operating in the same industry and which brought added value by consolidating and expanding the areas of expertise and the geographical footprint of AROBS. The AROBS strategy delivered a 53% equity return in less than two years to investors who participated in the private placement above the BET index.


With the move to the Main Market, AROBS aims to enter the local and regional indices - BET and FTSE Russell- and carry out a share capital increase to attract institutional investors to the company's shareholding.


Note: The consolidated financial results of the AROBS Group for the first semester of 2023 are published in RAS format (Romanian Accounting Standards). The company will publish financial results in IFRS format, starting with the preliminary financial report related to 2023, which led to certain adjustments in the accounting policy. For this reason, the company presented the normalized net result that excludes the amortization of goodwill according to the RAS accounting policy and excludes the non-cash effect generated by the Stock Option Plan programs (SOP). Accordingly, normalized EBITDA represents EBITDA without the impact of SOP programs.


Despre AROBS Transilvania Software


AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate, iar peste 1.200 de specialiști și colaboratori ai companiei construiesc soluțiile viitorului în embedded – Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical-, precum și Travel Technology, IoT, Clinical Trials, Fintech, Enterprise Solutions, Cybersecurity și Intelligent Automation.


Mai multe despre grupul AROBS: www.arobs.com și www.arobsgrup.ro 

.

Cuvinte cheie:  AROBS Transilvania  AROBS Group  Voicu Oprean 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.