One United Properties a înregistrat vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 57,1 milioane de euro în primul trimestru al anului 2024

București - 22 aprilie 2024 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 57,1 milioane de euro în primul trimestru al anului 2024, în ușoară scădere cu 10% în comparație cu rezultatul din T1 2023. În T1 2024, au fost vândute și pre-vândute 92 de apartamente cu o suprafață totală de 10.618 mp, 228 de locuri de parcare și alte tipuri de unități. Evoluția vânzărilor evidențiază o creștere de 27% a prețului de vânzare pe mp, datorată faptului că majoritatea dezvoltărilor au ajuns în stadii avansate de construcție, acest lucru fiind reflectat în aprecierea marjei, în concordanță cu strategia de vânzări a companiei.


„Am început anul 2024 cu perspective pozitive, înregistrând vânzări importante în primele trei luni ale anului, care au depășit obiectivele noastre pentru trimestru. Această realizare este una semnificativă având în vedere alegerea noastră strategică de a amâna lansarea vânzărilor la dezvoltări noi precum One Cotroceni Towers sau faza a doua a One Lake District, unde ne așteptăm la o cerere crescută. În schimb, ne-am concentrat eforturile pe îmbunătățirea vânzărilor în dezvoltările aflate într-un stadiu avansat de construcție, unde am observat o creștere semnificativă a marjelor datorită majorării prețurilor de vânzare, în deplină conformitate cu strategia noastră de prețuri. Până la data de 31 martie, aproape trei sferturi din unitățile din dezvoltările noastre aflate în prezent în construcție au fost vândute. Acest succes subliniază eficacitatea modelului nostru de afaceri conservator, care pune accent pe impulsionarea vânzărilor încă din perioada de construcție”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


La data de 31 martie 2024, 73% din apartamentele disponibile în curs de dezvoltare și livrate au fost vândute. Sumele datorate în baza contractelor încheiate cu clienții până la data de 31 martie 2024 se ridică la 310 milioane de euro în numerar suplimentar până în 2025 (148 de milioane de euro în 2024 și 162 de milioane de euro în 2025). În primul trimestru al anului 2024, a fost încasată suma de 44 de milioane de euro.


Divizia comercială a One United Properties a continuat să se extindă, chiria nominală a portofoliului de închirieri ajungând în T1 2024 la 7 milioane de euro, o creștere de 25% în comparație cu T1 2023, ceea ce reflectă activitatea susținută de închiriere din 2023, în special în contextul mutării clienților în birourile de la One Cotroceni Park Faza 1 și Faza 2, închiriate în proporție de 88% și, respectiv, 75%, la data de 31 martie 2024.


„Cererea tot mai mare pentru locuințe de calitate în București, determinată de schimbările din dinamica urbană, cum ar fi creșterea gospodăriilor cu două venituri și un interes pronunțat pentru accesul rapid la facilitățile urbane, subliniază performanța noastră solidă în primul trimestru al anului 2024 în segmentul rezidențial. În paralel, divizia noastră comercială se consolidează, așa cum arată creșterea anuală a chiriei nominale, susținută de activitatea noastră puternică de închiriere de anul trecut. Aceste rezultate nu doar reflectă capacitatea noastră de a ne adapta la tendințele pieței, ci evidențiază și angajamentul nostru de a contribui la modelarea viitorului vieții urbane și al proprietăților comerciale din București. Rezultatele din primul trimestru al anului setează premise excelente pentru activitatea noastră de vânzări și închirieri în 2024, în conformitate cu strategia noastră recent lansată, ONE 2030”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.


La începutul lunii aprilie 2024, One United Properties a anunțat ONE 2030, o strategie transformatoare pentru a remodela piața imobiliară din București și a prezenta orașul drept o piață atrăgătoare pentru investitorii internaționali. Planul ONE 2030 vizează dublarea operațiunilor rezidențiale ale One United Properties, continuarea extinderii operațiunilor comerciale ale grupului și o divizie solidă în domeniul ospitalității, cu aducerea în București a unor branduri de hoteluri lifestyle recunoscute la nivel global.


La data de 31 martie 2024, One United Properties avea în proprietate sau a încheiat pre-SPA pentru 273.500 mp de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară, cu drepturi de construire supraterane brute (GBA) de peste 880.100 mp. Toate aceste parcele sunt în prezent în faza de planificare. Pe acestea, grupul estimează construirea a peste 6.000 de apartamente, spaţii comerciale aferente comunităţilor și 163.500 mp de clădiri comerciale pentru închiriere.


One United Properties (BVB: ONE), the leading Romanian green developer of residential, mixed-use and office real estate, reports residential sales and pre-sales of 57.1 million euros in first quarter of 2024, a slight decline of 10% compared to the result from Q1 2023. In Q1 2024, 92 apartments with a total surface of 10,618 sqm, 228 parking spaces and other unit types were sold and pre-sold. The sales evolution showcases a 27% increase in the sales price per sqm, due to most of the developments progressing to advanced stages of construction and this being reflected in the appreciation of the margin, in line with the Company’s sales strategy.


“We kicked off 2024 on a high note, achieving strong sales in the first three months of 2024 that exceeded our targets for the quarter. This achievement is especially significant considering our strategic choice to hold back on launching sales at new developments such as One Cotroceni Towers or second phase of One Lake District, where we expect robust demand. Instead, we concentrated our efforts on enhancing sales in developments that are further along in construction, where we have observed a notable increase in margins due to appreciating sales prices, fully aligned with our pricing strategy. As of March 31st, nearly three-quarters of the units in our developments currently under construction have been sold out. This success highlights the effectiveness of our conservative business model, which emphasizes strong pre-sales during the period of construction," said Victor Capitanu, co-CEO at One United Properties.


As of March 31st, 2024, 73% of the available apartments under development and delivered were sold out. Amounts to be received under contracts concluded with customers as of March 31st, 2024, are EUR 310 million in additional cash by 2025 (EUR 148 million in 2024 and EUR 162 million in 2025). EUR 44 million were collected in Q1 2024 alone.


The commercial division of One United Properties continued to expand, with the headline rent for rental portfolio reaching in Q1 2024, 7 million euros, a 25% increase compared to Q1 2023 showcasing the result of the strong lease activity from 2023, as reflected by the clients continuing to move into the One Cotroceni Park Phase 1 and Phase 2 offices, which were leased in proportion of 88% and 75%, respectively, as of March 31st, 2024.


“The increasing demand for quality residential housing in Bucharest, driven by changing urban dynamics such as rising dual-income households and a growing appreciation for convenient access to urban amenities, underscores our robust performance in the first three months of 2024 in the residential segment. In parallel, our commercial division is consolidating, as evidenced the year-on-year increase in headline rent, supported by our last year’s solid leasing activity. These results not only reflect our ability to adapt to market trends but also highlight our commitment to shaping the future of urban living and commercial real estate in Bucharest. The results from the first quarter of the year set excellent premises for our sales and lease activity in 2024, in line with our recently launched strategy, ONE 2030" said Andrei Diaconescu, co-CEO at One United Properties.


At the beginning of April 2024, One United Properties announced ONE 2030, a transformative strategy to reshape Bucharest’s real estate market and showcase the city as a market of choice for international investors. ONE 2030 blueprint targets doubling of One United Properties’ residential operations, continued expansion of the group’s commercial operations and a strong hospitality division with global lifestyle brand hotels in Bucharest.


As of March 31st, 2024, One United Properties had in ownership or under pre-SPA 273,500 sqm of land locations for further development, with total above-ground gross building rights (GBA) of over 880,100 sqm. All these land plots are currently in the planning phase. The Group estimates the construction of over 6,000 apartments, services for communities, and 163,500 sqm of rental commercial buildings.


ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX și CEEplus.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Victor Căpitanu One United  

Imagini

One United Properties a înregistrat vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 57,1 milioane de euro în primul trimestru al anului 2024

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.