Anunt achizitie publica servicii inchiriere sali seminarii Mediafax SA

10 iunie 2011, 06.56 - Afaceri   Media / Publicitate  

Bucureşti - 10 iunie 2011 - SOLICITĂRI DE OFERTĂ
PROCEDURA : Cumpărare Directă
Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii

I. Introducere
Prin prezenta solicitare de ofertă, SC MEDIAFAX SA, în calitate de Partener 2 în cadrul Proiectului „Sanse egale pentru cariere de succes” invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii” în conformitate cu cerinţele incluse în acest document.
Descrierea specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile achizitorului.
II. Descriere proiect
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la ocupare prin constientizarea principiului egalitatii de sanse la nivelul intreprinderilor private. Pe termen lung, proiectul va contribui la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de munca si va determina politici nondiscriminative in recrutarea, angajarea si desfasurarea ulterioara a carierei femeilor.

Surse de finanţare:
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabila acordata de Fondul Social European
S.C.Mediafax SA, in calitate de Partener 2 in cadrul proiectului, lanseaza procedura de achizitie publica „cumparare directa” in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III. Descriera achizitiei:
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii” in vederea implementarii Proiectului ”Sanse egale pentru cariere de succes”, aferente anului 2011, prin procedura de achizitie „cumparare directa”.
Cod CPV: 55120000-7

Valoarea estimata pentru achizitionarea serviciilor este de 6.000 lei fara TVA.
Contractul se va derula începând cu data semnării contractului de ambele părţi si până la data de 31.08.2011.

B. SPECIFICAŢII TEHNICE

Operatorul economic trebuie sa asigure servicii de inchiriere Sali pentru organizarea de seminarii dupa cum urmeaza:
Inchiriere sala pentru doua seminarii in Bucuresti – Regiunea Bucuresti – Ilfov clasificatie minim 3*, dupa cum urmeaza:
1. In data de 1 Iulie 2011 (in intervalul orar 11.00-20.00) pentru 100 de persoane
2. In data de 14 Iulie 2011 (in intervalul orar 11.00-20.00) pentru 100 de persoane
Datele de desfasurare a seminariilor mentionate mai sus sunt obligatorii. Achizitorul isi rezerva dreptul modificarii acestora precum si a numarului de participanti doar prin comanda ferma, cu cel putin o saptamana inainte de desfasurarea evenimentului.

Serviciile necesare pentru organizarea seminariilor, respectiv inchiriere sali de lucru vor fi asigurate de operatorul economic intr-o locatie propusa de acesta din orasul precizat mai sus.

Salile de conferinţă vor fi prevăzute cu dotările necesare desfăşurării în condiţii foarte bune a conferintei si seminariilor, respectiv:
- sala de conferinta de aprox 200 m patrati cu lobby pentru receptie
- 1 masa pentru receptie
- asezare la mese pentru minimum 100 de participanti

Dotari minime pentru fiecare seminar:
- Salile trebuie sa fie dotate cu internet, router wireless, flipchart, markere în două culori, instalaţie sonorizare (7 microfoane fixe pentru masa de prezidiu, 3 microfoane mobile), posibilitati de inregistrare audio, 1 masa de prezidiu, 1 retroproiector/videoproiector cu telecomanda, 1 ecran de proiectie, pe mese: pixuri, carnetele; 1 welcome coffee si 1 coffee break (cafea, apa, produse de patiserie) pentru fiecare seminar
- Sala trebuie, de asemenea, sa fie prevazuta cu o zona rezervata pentru servirea mesei de pranz si a gustarilor din pauzele de cafea, astfel incat sa fie asigurat accesul furnizorului de hrana care este selectat pentru asigurarea serviciilor de catering necesar pentru implementarea proiectului. De asemenea, trebuie asigurat punctul de înregistrare al participanţilor într-un spaţiu adecvat pentru intampinarea şi notarea participanţilor pe listele de prezenţă, pentru informarea şi îndrumarea acestora, precum şi pentru distribuirea materialelor elaborate de către Achizitor.
Locatia sa fie accesibila din punct de vedere al transportului pentru participanti
Locatia sa fie prevazuta cu locuri de parcare supra sau subterane
Locatia sa fie prevazuta cu spatii accesibile persoanelor cu handicap


• Alte specificatii
Achizitorul isi rezerva dreptul de a cere schimbarea salii daca pe parcursul derularii cursurilor aceasta nu mai corespunde din punct de vedere al asigurarii conditiilor optime de lucru pentru participanti.

• Receptia serviciilor
Prestatorul de servicii va prezenta documente justificative privind respectarea obligaţiilor contractuale.
Receptia si verificarea serviciului se va realiza prin intocmirea unui proces verbal de receptie a serviciilor, semnat de catre prestator si reprezentantul desemnat al achizitorului.

Buget total estimat:
• Bugetul total estimat este: 6.000 LEI, fara TVA

• Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii contractului asa cum sunt mentionate la dotari. Pretul se va prezenta unitar pentru serviciul de inchiriere sali.

• ALTE CERINŢE

Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică cel puţin următoarele elemente:
- Capacitatea minima si maximă a sălilor oferite (număr de locuri şi suprafaţă)
- Imagini exemplificative cu sala care urmeaza a fi pusa la dispozitia Beneficiarului
- Configuraţia sălii (dacă mobilierul aferent poate fi aranjat în diverse moduri, astfel încât să răspundă cerinţelor privind activităţile desfăşurate în cadrul conferinţei – eventuale ateliere de lucru, sesiuni de comunicare)
- Scurta prezentate a tuturor echipamentelor tehnice prevăzute in specificatiile tehnice.
- Asigurarea permanenţei unui reprezentant al ofertantului la locul de desfăşurare a conferinţei


Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale

• Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o oferta care sa indeplineasca specificatiile tehnice cerute si care ofera cel mai mic pret evaluat.
• Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe obligatorii pentru luarea în considerare a ofertelor depuse de către operatorii economici, astfel că nerespectarea acestora va duce la respingerea ofertei.
• Ofertantii vor depune ca documente de calificare :
- Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate realizarea de servicii de tipul celor supuse ofertării.
- Prezentarea a cel putin unui contract prin care se probeaza ca ofertantul a prestat, in ultimii 3 ani, servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, insotit de o scrisoare de recomandare din care sa reiasa modul de realizare a contractului. Contractul va fi depus in copie „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul operatorului economic.

Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi depuse la urmatoarea adresa:
SC MEDIAFAX SA
Adresă: Punct de lucru in Str Aurel Vlaicu nr 62-66 sector 2, cod postal 020097, Bucureşti
Tel: +40 318 256 114; fax: +40 318 256 155;
E-mail: carmen.mihalcea@mpg.ro
a. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
b. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 17.06.2011, ora 11.00, la adresa mai sus mentionata.
c. Ofertele pot fi transmise prin posta, curier, sau depuse personal la adresa achizitorului.
d. Oferta financiara se va prezenta astfel :
i. Pretul ofertat va include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor ofertate.
ii. Preturile vor fi prezentate in Lei, fara TVA.
iii. Preturile precizate in oferta operatorului economic vor ramane ferme pe toata durata derularii contractului.
iv. Ofertele considerate conforme din punct de vedere al specificatiilor tehnice vor fi evaluate din punct de vedere financiar, prin compararea preturilor, fara TVA. Contractul se va atribui operatorului economic care ofera cel mai scazut pret.
v. Oferta financiară se va întocmi respectând formularul 1, anexă la prezentul document.
e. Atribuirea contractului se face, pe baza criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”.
f. Fiecare oferta va contine propunerea tehnica si propunerea financiara
Ofertele vor fi depuse intr-un exemplar in original, într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent,
Fiecare exemplar al ofertei trebui să conţină în plicuri separate:
1. Plicul 1. Documente de calificare
2. Plicul 2. Propunerea tehnică
3. Plicul 3. Propunerea financiară
Întreaga ofertă va fi:
- iniţializată şi ştampilată pe fiecare pagină şi
- numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”.

Plicul exterior, in care este introdus originalul si copia ofertei, trebuie să fie marcat astfel:

a) adresa “ SC MEDIAFAX SA”
b) denumirea procedurii „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii”
c) denumirea Proiectului si Regiunea.
d) « In atentia: CARMEN MIHALCEA».
e) Numele ofertantului.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, MEDIAFAX nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Nu vor fi admise plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive.
g. Oferta depusa de dumneavoastra trebuie sa fie valabila 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor mentionata la lit. b.
h. Contractul va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la data de 31.08.2011.
i. Plata serviciilor se va face in Lei, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. Achizitorul va receptiona serviciile prestate pe baza Procesului verbal de receptie.
j. Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:
Contact:
SC MEDIAFAX SA
Carmen Mihalcea
Adresă: Punct de lucru in Str Aurel Vlaicu nr 62-66 sector 2, cod postal 020097, Bucureşti
Tel: +40 318 256 114; fax: +40 318 256 155;
E-mail: carmen.mihalcea@mpg.ro

Responsabil implementare,
Carmen Mihalcea


FORMULAR 1
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre .............................................(denumirea achizitorului si adresa completa)


Domnilor,

1. Examinand Solicitarea de oferta, subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului __________________________________(denumirea/numele Ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de inchiriere sali pentru organizarea de 2 seminarii in Bucuresti – Regiunea Bucuresti – Ilfov clasificatie minim 3*, dupa cum urmeaza:
1. In data de 1 Iulie 2011 (in intervalul orar 11.00-20.00) pentru 100 de persoane
2. In data de 14 Iulie 2011 (in intervalul orar 11.00-20.00) pentru 100 de persoane
pentru preţul total insuma de__________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ___________________ .(suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ______________ (durata in litere si cifre) zile, respectiv până la data de _______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.


Data _____/_____/_____

_____________(semnatura), in calitate de _______________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)


16.06.2011

CLARIFICARI
SC MEDIAFAX SA, cu adresa Punct de lucru in Str Aurel Vlaicu nr 62-66, sector 2, cod postal 020097, Bucureşti, în calitate de Partener 2 în cadrul Proiectului „Sanse egale pentru cariere de succes”, ID POSDRU/97/6.3/S/64237, publică prezentul raspuns la clarificarea solicitata cu privire la cererea de ofertă pentru achiziţionarea de “Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii”, raspuns insotit de intrebarea adresata, dupa cum urmeaza:

INTREBARE: In caietul de sarcini scrie ca aveti nevoie de o sala de conferinta pentru 100 de persoane, cu asezare la mese. Va rog sa-mi spuneti daca se accepta si aranjament teatru.
RASPUNS: In documentatia pentru achizitia de „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii” din cadrul Proiectului „Sanse egale pentru cariere de succes” - POSDRU/97/6.3/S/64237, transmisa prin e-mailul inregistrat cu nr S/2792 din data de 10.06.2011, la prezentarea Specificatiilor tehnice, subcapitolul Alte cerinte, se mentioneaza referitor la configuratia salii faptul ca mobilierul aferent trebuie sa poata fi “aranjat in diverse moduri, astfel incat sa raspunda cerintelor privind activitatile desfasurate in cadrul conferintei – eventuale ateliere de lucru, sesiuni de comunicare”. Prin urmare, asezarea la mese nu poate fi realizata doar sub forma de aranjament teatru.


17.06.2011

ANUNT DE ATRIBUIRE

a contractului de „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii”- Cod CPV 55120000-7 necesare pentru buna implementare a proiectului „ Sanse egale pentru cariere de succes”, ID: POSDRU/97/6.3/S/64237

I. ACHIZITOR


SC Mediafax SA
Punct de lucru: Str. AUREL VLAICU Nr 62-66, Sector 2, cod postal 020097, Bucuresti, e-mail:
carmen.mihalcea@mpg.ro ; tel: +40 318 256 114 si fax: +40 318 256 155
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de achizitie de „Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii”- Cod CPV 55120000-7 necesare pentru buna implementare a proiectului „ Sanse egale pentru cariere de succes”, POSDRU/97/6.3/S/64237
II.2) Obiectul contractului: Servicii de inchiriere sali pentru organizarea de seminarii
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) Coduri CPV: 55120000-7
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scăzut”
II.6) Procedura: Procedura de cumparare directa desfasurată conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Număr de oferte primite: 1
III.2) Câstigător: SC WDV SHINY EVENTS SRL, Str. Posada nr. 63A, demisol, camera 2, sector 5, Bucuresti, CUI RO 25438848, Nr ordine registrul comertului J40/4875/2009
III.3) Pretul contractului (fără TVA): 6000 lei


.

Cuvinte cheie:  Mediafax  solicitare  oferta 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.