PwC, prima firmă de consultanță care a deschis un birou local, aniversează 30 de ani în România

01 februarie 2021, 02.05 - Afaceri   Finanţe / Contabilitate  

Bucuresti - 01 februarie 2021 -

În 2021, PwC România marchează 30 de ani de activitate pe piața locală, fiind prima mare companie de servicii profesionale înregistrată în România după 1989. ”PwC a pus bazele pieței de servicii de consultanță în urmă cu 30 de ani, fiind de la început alături de mediul de afaceri din România. În tot acest timp, a devenit o companie proeminentă pe piața românească, un brand puternic și un actor important în dezbaterea publică, realizări pentru care le suntem recunoscători tuturor colegilor, partenerilor și clienților noștri. În anii următori, vom continua să investim în formarea profesională, în dezvoltarea competențelor colegilor noștri și în adoptarea noilor tehnologii pentru a avea o contribuție cel puțin la fel de relevantă la dezvoltarea durabilă a societății și a economiei românești. Totodată vom rămâne un partener de dialog și de încredere al autorităților și instituțiilor locale și internaționale”, a spus Ionuț Simion, Country Managing Partner PwC România.

În 1991, Coopers & Lybrand, care a fuzionat la nivel global, șapte ani mai târziu, cu Price Waterhouse (PW) sub brandul PriceWaterhouseCoopers sau PwC, a deschis un birou în București, devenind prima mare companie de servicii profesionale cu prezență în România. PW s-a stabilit în România în 1993. Încă de la început, compania s-a implicat în proiecte fundamentale pentru economia românească și pentru mediul de afaceri local, contribuind la elaborarea legislației naționale în domeniile esențiale, la înființarea celor mai importante instituții și asociații profesionale și oferind consultanță și asistență companiilor, organizațiilor guvernamentale și internaționale.

”PwC s-a implicat de la început în crearea unui cadru legislativ modern și eficient fără de care nici companiile, nici instituțiile nu ar putea evolua pentru a crea un mediu favorabil creșterii economice”, a spus Daniel Anghel, Partener și Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România.

În cele trei decenii de activitate, PwC România a fost implicată în unele dintre cele mai mari proiecte de investiții din țara noastră, oferind totodată consultanță în tranzacții majore din sectoarele auto, retail, bancar,  energie, farmaceutic sau produse industriale, asistând în total peste 600 de tranzacții (sell side/ buy side) și având peste 70 de mandate de asistență la exit.

”În cei 30 de ani de activitate, am fost alături de mii de companii din toate industriile, antreprenoriale sau multinaționale, care și-au dezvoltat și consolidat operațiunile din România sau s-au extins pe alte piețe. Le-am sprijinit folosind cele mai bune practici  și cea mai înaltă expertiză, existente la nivel global”, a declarat Dinu Bumbăcea, Partener și Lider Consultanță în Afaceri PwC România.  

PwC România a participat la primele audituri financiare realizate în România, după 1990, și a întocmit primele situații financiare conforme cu standardele internaționale IFRS, clădind încredere în mediul de afaceri local.

”În tot acest timp, PwC a creat o cultură organizațională solidă. Generații întregi de specialiști în audit, contabilitate, fiscalitate și alte domenii ale consultantei au fost formate în cadrul companiei noastre. Ne bucurăm că am fost printre cei care au pus bazele acestei profesii în România și că mulți dintre profesioniștii care au trecut prin școala PwC România contribuie la rândul lor la dezvoltarea mediului de afaceri local”, a spus Kenneth Spiteri, Partener și Lider servicii de Audit PwC România.

Contribuții majore ale PwC România la dezvoltarea mediului de afaceri:

    De la 16 angajați în 1991, PwC România a ajuns la o echipă de peste 800 de profesioniști în prezent, coordonată de 21 de Parteneri.

    Proiecte importante derulate de autoritățile române sau instituții internaționale au fost sprijinite de consultanții PwC.

    PwC România a realizat prima clasificare a societăţilor comerciale din România pentru autorităţile române, primele audituri ale marilor societăți și a contribuit la implementarea pe plan local a standardelor internaționale de raportare financiară IFRS, întocmind primele situații financiare conforme cu acestea.

    Constant, PwC a contribuit la elaborarea celor mai importante legi cu impact în activitatea companiilor, cum ar fi prima lege a insolvenței, introducerea TVA, transpunerea directivelor europene, regulamentul vamal comunitar sau primul Cod Fiscal din România.

    Încă de la înfiinţare, PwC a avut un rol major în crearea şi dezvoltarea unor profesii liberale în România, în constituirea şi conducerea organismelor profesionale asociate, reprezentanții PwC fiind aleşi în conducerea acestora: AmCham România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Camera Consultanţilor Fiscali (CCF), The Association of Business Service Leaders in Romania (ABSL), Consiliul Investitorilor străini și Coaliția pentru Dezvoltarea României.

    D&B David și Baias, societatea de avocați corespondentă PwC România, a obținut multe decizii de referință atât în instanțele din România, cât și în cele internaționale, în litigii fiscale și comerciale, cu efect în modificarea și armonizarea legislației naționale.

    Numeroase studii și sondaje privind sectoare importante ale economiei sunt realizate periodic de PwC România, cum ar fi: PayWell, Saratoga, CEO Survey, Family Business Survey, Entertainment & Media Outlook.

Mai multe informații despre activitatea PwC România în ultimele trei decenii pot fi găsite pe pagina dedicată aniversării aici.

Despre PwC

Misiunea PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. Suntem o rețea de firme prezentă în 155 de țări cu mai mult de 284.000 de profesioniști ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanței fiscale și consultanței pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

PwC se referă la rețeaua de firme PwC și/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o entitate juridică. © 2021 PwC. Toate drepturile rezervate.

PwC, the first consulting firm to open a local office, celebrates 30 years in Romania

This year marks 30 years of PwC Romania activity on the local market. As the first large professional services company to register in Romania after 1989. “PwC laid the foundations of the consulting services market 30 years ago, so we’ve been with the Romanian business environment from the very beginning. Over those three decades we’ve become a prominent professional services company on the Romanian market, a strong brand and an important contributor to public debate, thanks to all of our colleagues, partners and clients. In the coming years, we will continue to invest in training, in developing the skills of our colleagues and in adopting new technologies in order to have at least an equally relevant contribution to the sustainable development of Romanian society and the economy. We will also remain a reliable dialogue partner for local and international authorities and institutions”, said Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania.

In 1991, Coopers & Lybrand opened an office in Bucharest to become the first large professional services company to have a presence in Romania. The company later merged globally with Price Waterhouse under the PriceWaterhouseCoopers, or PwC, brand. PW settled in Romania in 1993.

From the beginning, our company has been involved in projects which are fundamental for the Romanian economy and the local business environment. We’ve contributed to the development of national legislation in essential fields, supported the establishment of the most important professional institutions and associations, and provided consultancy and assistance to companies and other organisations, both governmental and international.

“PwC has been involved from the beginning in creating a modern and efficient legislative framework without which neither companies nor institutions could evolve to create a favourable environment for economic growth”, said Daniel Anghel, Partner and Leader of Tax and Legal Services, PwC Romania.

Over those three decades of activity, PwC Romania has been involved in some of the largest investment projects in our country, while providing advice on major transactions in the automotive, retail, banking, energy, pharmaceutical and industrial products sectors, assisting over 600 transactions (sell side / buy side) and having over 70 exit assistance mandates.

“In that time, we’ve helped thousands of companies from all industries, be they entrepreneurial or multinational, which have developed and consolidated their operations in Romania or expanded into other markets. We support them using the best practices and the highest expertise available globally”, said Dinu Bumbăcea, Partner and Advisory Leader, PwC Romania.

PwC Romania participated in the first financial audits conducted in Romania after 1990 and prepared the first financial statements in accordance with international IFRS standards, thus building confidence in the local business environment.

“All this time, PwC has created a solid organisational culture. Whole generations of specialists in audit, accounting, taxation and other areas of consulting have been trained in our company. We’re glad that we were among those who laid the foundations of this profession in Romania and that many of the professionals who have gone through the PwC Romania ‘school’ also contribute to the development of the local business environment”, said Kenneth Spiteri, Partner and Assurance Leader, PwC Romania.

PwC Romania’s major contributions to the business environment development:

●    From 16 employees in 1991, PwC Romania has reached a team of over 800 professionals today, coordinated by 21 Partners.

●    Important projects carried out by the Romanian authorities or international institutions were supported by PwC consultants.

●    PwC Romania conducted the first classification of Romanian companies under a project for the Romanian authorities, the first audits of large companies and contributed to the local implementation of international IFRS financial reporting standards, including preparing the first financial statements in accordance with them.

●    PwC has contributed to the development of the most important laws with an impact on company activities, such as the first insolvency law, the VAT introduction, the transposition of European directives, the community customs regulation and the first Romanian Tax Code.

●    Since its establishment, PwC Romania has had a major role in the creation and development of liberal professions in Romania, and in the establishment and management of associated professional bodies, with PwC representatives being elected to their leadership: AmCham Romania, Romanian National Union of Insolvency Practitioners (UNPIR), Romanian Chamber of Financial Auditors (CAFR), ANEVAR, Chamber of Fiscal Consultants (CCF), ABSL, Council of Foreign Investors and The Coalition for the Development of Romania.

●    D&B David and Baias, the corresponding law firm of PwC in Romania, has obtained numerous reference decisions, both in Romanian and international courts, in tax and commercial litigation, with the effect of amending and harmonising national legislation.

●    Numerous studies and surveys on important economic sectors are conducted by PwC Romania, including: PayWell, Saratoga, CEO Survey, Family Business Survey and Entertainment & Media Outlook.

More information about PwC Romania’s activity in the last three decades can be found on the page dedicated to the anniversary  here.

About PwC

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 155 countries with over 284,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com.

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

Comunicat de presă furnizat și asumat de PricewaterhouseCoopers

.

Cuvinte cheie:  PwC România  30 de ani de activitate pe piața locală  Ionuț Simion  PriceWaterhouseCoopers  Kenneth Spiteri 

Imagini

PwC, prima firmă de consultanță care a deschis un birou local, aniversează 30 de ani în România

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.