Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI

14 martie 2023, 12.02 - Afaceri   Social   Tehnologie   Energie  

București - 14 martie 2023 -

POIM: 20% din proiectele de energie verde destinate autorităților publice, intermediate de REI;


Guvernul pregătește finanțările „verzi” din Fondul pentru Modernizare: peste 1,5 miliarde euro pentru companii și autorități locale;


Apelurile de finanțare prin Fondul pentru Modernizare se vor deschide, cel mai probabil, în luna mai;


România, în top 10 la consumul energiei din surse alternative.


Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România până la finalul anului 2025, arată estimările REI, grup de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat, cu proiecte semnificative depuse în ultimul an pe schemele dedicate creșterii eficienței energetice.


Peste 500 MW ar putea intra pe piață în următorii ani, ce reprezintă strict proiectele depuse de echipa REI pe parcursul anului 2022, în două sesiuni de finanțare - Componenta 6 din PNRR (Ministerul Energiei) - apel deschis în primăvara anului trecut și o ultimă alocare pe Schemele de Energie din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) - apeluri deschise în toamna anului trecut și gestionate de Ministerul pentru Investiții și Proiecte Europene (MIPE).


Pe schema de finanțare deschisă anul trecut de Ministerul Energiei, cu alocare din PNRR, au aplicat peste 700 de companii. Din total, peste 500 de aplicanți au intrat în etapa finală de finanțare, după ce au obținut punctajul necesar și au respectat toate cerințele solicitate. 


La începutul lunii martie 2022, Ministerul Energiei a lansat apelul din Componenta 6 - PNRR, ce a vizat sprijin nerambursabil pentru companiile care vor să își sporească eficiența energetică, prin instalarea de soluții regenerabile, atât din surse solare, eoliene, cât și biomasă, hidro sau altele. Datorită cererii foarte ridicate, sesiunea a fost prelungită de trei ori, astfel că apelul s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie. Deși cu o întârziere de aproape șase luni față de calendarul asumat de Ministerul Energiei, beneficiarii urmează să afle proiectele câștigătoare în perioada următoare. Suntem bucuroși că peste 70 de proiecte intermediate de noi vor fi finanțate, potrivit Listei provizorii publicată de Ministerul Energiei”, a declarat Roxana Mircea, Managing Partner, REI Grup.


POIM: Unul din cinci proiecte de energie verde destinat autorităților publice, intermediat de REI


În toamna anului trecut, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o ultimă alocare de buget pentru sprijin nerambursabil pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), din vechiul exercițiu 2014-2020, destinată atât companiilor, cât și autorităților publice care și-au dorit creșterea eficienței energetice, prin instalarea de panouri fotovoltaice sau a altor soluții de energie verde.


Din totalul celor 268 proiecte depuse de autoritățile publice – UAT, consilii județene, consilii locale - peste 20% au fost intermediate de echipa REI, într-unul dintre cele mai facile programe de finanțare din 2022, în care au fost solicitate documentații mult simplificate și o analiză energetică ce a înlocuit studiile de fezabilitate, decizii care au creat un mod de lucru mult mai eficient.


Am depus cu succes 57 de proiecte pentru atragerea de sprijin nerambursabil clienților noștri. Unul din cinci proiecte a fost depus, practic, de echipa REI, pe o sesiune pe care am lucrat foarte eficient. Suntem mândri că am reușit un rezultat peste așteptări și suntem nerăbdători să aflăm și lista finală a beneficiarilor acestei sesiuni. Estimăm rezultatele finale pe parcursul lunii martie, în timp ce proiectele vor trebui finalizate până cel târziu la 31.12.2023”, a adăugat Roxana Mircea.


Pe sesiunile dedicate companiilor, echipa REI Grup a depus peste 40 de proiecte.


Atât pe C6 - PNRR, cât și pe POIM 11.1 am aplicat, în cea mai mare parte, pentru clienți cărora facturile la energie le-au crescut într-un ritm alarmant în ultimul an, în special odată cu declanșarea războiului din Ucraina. Vorbim despre companii din domeniile producției de materiale de construcții, producție ambalaje sau a hotelurilor (structuri de cazare)”, a mai precizat Roxana Mircea.


Guvernul pregătește finanțările „verzi” din Fondul pentru Modernizare: peste 1,5 miliarde euro pentru companii și autorități locale


Ministerul Energiei pregătește unul dintre cele mai așteptate programe de finanțare dedicat energiei verzi în România, cu o alocare multianuală de peste 1,5 miliarde de euro. Fondul pentru modernizare pune atât la dispoziția companiilor, cât și autorităților locale, fonduri nerambursabile pentru investiții în soluții regenerabile de energie. 


Potrivit Ghidului lansat spre consultare publică în toamna anului trecut, aplicanții pot obține sprijin nerambursabil în cuantum de maximum 20 milioane de euro pe proiect de investiții, atât pentru producția de energie alternativă (solar, eolian, biomasă, biogaz, hidrogen sau hidro) cât și pentru autoconsum.


Așteptăm cu mare interes o variantă consolidată și finală a Ghidului, in luna aprilie, cel mai probabil, pentru a putea îndruma clienții cât mai bine spre depunerea unui proiect complet și bine documentat, în cea mai așteptată sesiune de finanțare pentru domeniul energiei regenerabile din acest an. Fondul pentru modernizare face parte dintr-o serie nouă de finanțări, cu un buget generos, care se va derula până în 2030. După succesul depunerii proiectelor pe C6 - PNRR și POIM, Fondul pentru modernizare este cea mai mare soluție de sprijin pentru companii și autorități publice care doresc să investească în energie verde. Sfătuim atât UAT, cât și dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice, să accelereze pregătirea studiilor de fezabilitate și să întreprindă demersurile necesare pentru obținerea ATR. Avem discuții pentru proiecte mari și foarte mari - atât jucători locali, dar și internaționali - care, prin investițiile planificate, vor pune România în topul țărilor cu cele mai mari resurse de energie regenerabilă la nivel european”, a precizat Dan Bold, Business Development Manager, REI Grup.


Potrivit informațiilor REI, Ministerul Energiei va lansa în luna aprilie variantă finală a Ghidului pe sesiunile dedicate investițiilor în energie verde, iar apelurile de finanțare se vor deschide, cel mai probabil, în luna mai.


România are potențialul de a intra în topul țărilor cu cea mai mare capacitate de energie regenerabilă instalată. Suntem în top 10 la consumul energiei din surse alternativ.


Producția de energie electrică din surse regenerabile a crescut cu 5% în 2021, în timp ce ponderea energiei verzi în total consum la nivel european a ajuns la 37,5%, arată datele Eurostat, care plasează România în top 10 din punctul de vedere al consumului de energie din surse alternative.


Peste 40% din consumul de energie din România este produs din surse regenerabile, fiind peste media europeană și în fața unor țări mult mai dezvoltate din punct de vedere economic, cum este cazul Italiei, Franței sau Poloniei.


Topul țărilor cu cel mai mare consum de energie din surse regenerabile este condus de Austria (76,2%), urmată de Suedia (peste 75%) și Danemarca, fiind completat de Portugalia și Croația.


Pipeline-ul de proiecte regenerabile din surse eoliene, dar mai ales fotovoltaice, ne indică șanse reale ca România să intre în top la nivel european, atât pentru producția, cât și pentru consumul de energie verde. Dacă până în 2025 ne așteptăm la cel puțin 3.000 MW energie verde din surse solare să fie instalați și operaționali, angajamentul luat de autorități este ca până în 2030 să fie triplată capacitatea totală a proiectelor de energie verde, la peste 10.000 MW, cea mai mare parte a proiectelor fiind susținută din soluțiile de finanțare cu sprijin nerambursabil, din PNRR și Fondul pentru Modernizare. Mai mult, și proiectele private vor juca un rol cheie, existând posibilitatea să vedem instalați peste 20.000 MW de soluții de energie regenerabilă în următorii ani”, a mai adăugat Dan Bold.


Comisia Europeană și-a luat angajamentul ca până în 2030 să scadă cu 40% emisiile de gaze cu efect de seră, o creștere de peste 30% a eficienței energetice pentru toate statele membre, dar și ca aproape o treime din consumul energetic să fie produs de soluții de energie verde.


Pe termen lung, ambiția Comisiei Europene este ca toate statele membre să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050.


Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic reprezintă atât o provocare urgentă, cât și o oportunitate de a construi un viitor mai bun pentru toți”, se arată în planul CE.


Consiliul European a aprobat în decembrie 2019 obiectivul de a face ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris.


More than 3,000 MW of solar energy projects will be installed in Romania by the end of 2025, according to a REI forecast, a group of companies specialised in attracting European funds and state aid, with significant projects submitted in the last year on schemes dedicated to increasing energy efficiency.


More than 500 MW could enter the market in the next few years, representing strictly projects submitted by the REI team during 2022, in two funding sessions - Component 6 of the NRRP (Ministry of Energy) - call opened last spring - and a final allocation on the Energy Schemes of the Large Infrastructure Operational Programme (POIM) - calls opened last autumn and managed by the Ministry for Investment and European Projects (MIEP).


Over 700 companies applied to the funding scheme opened last year by the Ministry of Energy, with allocation from the NRRP. Out of the total, more than 500 applicants have entered the final stage of funding, after obtaining the required score and meeting all the necessary conditions.


“At the beginning of March 2022, the Ministry of Energy launched the call under Component 6 - NRRP, which aimed to provide non-reimbursable support for companies that want to increase their energy efficiency by installing renewable solutions, whether from solar, wind, biomass, hydro or other sources. Due to very high demand, the session was extended three times, so the call closed at the end of June. Although almost six months later than the timetable set by the Ministry of Energy, beneficiaries are expected to find out the winning projects in the coming period. We are pleased that more than 70 projects brokered by us will be financed, according to the provisional list published by the Ministry of Energy”, stated Roxana Mircea, Managing Partner, REI Grup.


LIOP: One in five green energy projects for public authorities was brokered by REI


 


Last autumn, the Ministry of Investment and European Projects (MIEP) launched a final budget allocation for non-reimbursable support under the Large Infrastructure Operational Programme (LIOP) from the old 2014-2020 exercise, aimed at both companies and public authorities that wanted to increase energy efficiency by installing photovoltaic panels or other green energy solutions.


Of the total 268 projects submitted by public authorities - local authorities, county councils, local councils - more than 20% were brokered by the REI team, in one of the easiest funding programmes of 2022, which required much simplified documentation and an energy analysis replacing feasibility studies, decisions that created a much more efficient way of working.


“We have successfully submitted 57 projects to attract grant support to our clients. One out of five projects was practically submitted by the REI team on a session that we worked very efficiently on. We are proud to have achieved a result above expectations and we are looking forward to the final list of beneficiaries of this session. We expect the final results during March, while projects should be finalised by 31.12.2023 at the latest”, Roxana Mircea added.


The REI Grup team submitted more than 40 projects for the company dedicated sessions.


On both C6 - NRRP and LIOP 11.1 we have applied, for the most part, for customers whose energy bills have increased at an alarming rate over the last year, especially with the outbreak of war in Ukraine. We are talking about companies in the fields of building materials production, packaging production or hotels (accommodation facilities)”, Roxana Mircea also said.


The Government prepares "green" funding from the Modernisation Fund: over €1.5 billion for companies and local authorities


The Ministry of Energy is preparing one of the most eagerly awaited green energy funding programmes in Romania, with a multi-year allocation of over €1.5 billion. The Modernisation Fund provides companies and local authorities with non-reimbursable funds for investments in renewable energy solutions.


According to the guidelines launched for public consultation last autumn, applicants can obtain up to €20 million in non-repayable support per investment project, both for alternative energy production (solar, wind, biomass, biogas, hydrogen or hydro) and for self-consumption.


“We look forward to a consolidated and final version of the Guide in April, most likely, so that we can provide the best possible guidance to clients on how to submit a complete and well-documented project in this year's most anticipated renewable energy funding session. The Modernisation Fund is part of a new, generously budgeted series of grants that will run until 2030. Following the success of the C6 - NRRP and the LOIP, the Modernisation Fund is the biggest support solution for companies and public authorities looking to invest in green energy. We advise both local authorities and developers of photovoltaic parks to speed up the preparation of feasibility studies and take the necessary steps to obtain the TPA. We have discussions for large and very large projects - both local and international players - which, through planned investments, will put Romania among the countries with the largest renewable energy resources at European level”, stated Dan Bold, Business Development Manager, REI Grup.


According to REI data, the Ministry of Energy will launch the final version of the Green Energy Investment Sessions Guidelines in April and the calls for funding will most likely open in May.


Romania has the potential to be one of the countries with the highest installed renewable energy capacity in Europe. We're in the top 10 for alternative energy consumption


Electricity production from renewable sources increased by 5% in 2021, while the share of green energy in total consumption at European level reached 37.5%, Eurostat data show, which places Romania in the top 10 in terms of alternative energy consumption.


More than 40% of Romania's energy consumption is produced from renewable sources, which is above the European average and ahead of much more developed countries such as Italy, France and Poland.


The top countries with the highest renewable energy consumption are Austria (76.2%), followed by Sweden (over 75%) and Denmark, with Portugal and Croatia rounding out the top three.


The pipeline of renewable projects from wind, but especially photovoltaic sources, indicates real chances for Romania to enter in the top at European level, both for production and consumption of green energy. If by 2025 we expect at least 3,000 MW of green energy from solar sources to be installed and operational, the commitment made by the authorities is that by 2030 the total capacity of green energy projects will be tripled, to over 10,000 MW, with most of the projects being supported by non-reimbursable financing solutions from the NRRP and the Modernisation Fund. Moreover, private projects will also play a key role, with the possibility of seeing more than 20,000 MW of renewable energy solutions installed in the coming years”, Dan Bold added.The European Commission has pledged that by 2030 a 40% reduction in greenhouse gas emissions, a more than 30% increase in energy efficiency for all Member States, and almost a third of energy consumption to be produced by green energy solutions.


In the long run, the European Commission's ambition is for all Member States to become climate neutral by 2050.


The transition to a climate-neutral society is both an urgent challenge and an opportunity to build a better future for all”, the EC plan states.


The European Council endorsed in December 2019 the goal of making the EU climate neutral by 2050, in line with the Paris Agreement.


Despre REI Grup


REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 959/2022, HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).


Potrivit datelor din 2021, REI se situează pe locul al doilea, la nivel național, în topul companiilor de consultanță specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat.


Echipa REI numără în prezent peste 80 de consultanți specializați, în 13 birouri la nivel național, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.


REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 1.000 de clienți la nivel național, cu peste 1.000 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%.


Cu o experiență de peste 10 ani, specialiștii REI se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești. Mai multe detalii despre activitatea REI, aici.


 

.

Cuvinte cheie:  REI Grup  energie solară  Roxana Mircea  

Imagini

Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI
Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI
Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI
Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI
Analiză REI: Peste 3.000 MW proiecte de energie solară se vor instala în România în următorii 2 ani, prin fonduri europene. Unul din șase proiecte va fi gestionat de echipa REI

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.